Psaumes 17:14
ממתים ידך יהוה ממתים מחלד חלקם בחיים וצפינך תמלא בטנם ישבעו בנים והניחו יתרם לעולליהם׃
Job 21:23
זה ימות בעצם תמו כלו שלאנן ושליו׃
Job 21:24
עטיניו מלאו חלב ומח עצמותיו ישקה׃
Job 24:20
ישכחהו רחם מתקו רמה עוד לא יזכר ותשבר כעץ עולה׃
Ecclesiaste 2:16
כי אין זכרון לחכם עם הכסיל לעולם בשכבר הימים הבאים הכל נשכח ואיך ימות החכם עם הכסיל׃
Ecclesiaste 7:15
את הכל ראיתי בימי הבלי יש צדיק אבד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתו׃
Luc 16:22
ויהי כאשר מת האביון ויובל על ידי המלאכים אל חיק אברהם וימת גם העשיר ויקבר׃
Psaumes 17:10
חלבמו סגרו פימו דברו בגאות׃