Psaumes 119:155
רחוק מרשעים ישועה כי חקיך לא דרשו׃
Job 21:14
ויאמרו לאל סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו׃
Job 21:15
מה שדי כי נעבדנו ומה נועיל כי נפגע בו׃
Esaïe 29:13
ויאמר אדני יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני ותהי יראתם אתי מצות אנשים מלמדה׃
Jérémie 12:2
נטעתם גם שרשו ילכו גם עשו פרי קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם׃
Matthieu 15:7
חנפים היטב נבא עליכם ישעיהו לאמר׃
Matthieu 15:8
העם הזה נגש בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני׃
Ephésiens 2:13
ועתה בישוע המשיח אתם הרחוקים מאז הייתם קרובים בדם המשיח׃
Ephésiens 2:17
ויבא ויבשר שלום לכם הרחוקים והקרובים׃
Exode 34:15
פן תכרת ברית ליושב הארץ וזנו אחרי אלהיהם וזבחו לאלהיהם וקרא לך ואכלת מזבחו׃
Nombres 15:39
והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות יהוה ועשיתם אתם ולא תתרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם׃
Jacques 4:4
הנאפים והמנאפות הלא ידעתם כי אהבת העולם איבת אלהים היא ועתה החפץ להיות אהב העולם יהיה איב לאלהים׃
Apocalypse 17:1-5
1
ויבא אחד מן שבעה המלאכים הנשאים שבע הקערות וידבר אלי לאמר בא ואראך את משפט הזונה הגדולה הישבת על מים רבים׃
2
אשר זנו אתה מלכי האדמה וישכרו שכני תבל מיין תזנותה׃
3
ויוליכני ברוח המדברה וארא והנה אשה ישבת על חיה אדמה כתולע מלאת שמות גדופים ולה שבעה ראשים ועשר קרנים׃
4
והאשה לבושה ארגמן ושני והיא מכללה בזהב ואבן יקרה ופנינים ובידה כוס זהב מלאה תועבות וטמאת תזנותה׃
5
ועל מצחה כתוב שם סוד בבל הגדולה אם הזנות ותועבות האדמה׃