Psaumes 73:3
כי קנאתי בהוללים שלום רשעים אראה׃
Psaumes 37:1
לדוד אל תתחר במרעים אל תקנא בעשי עולה׃
Psaumes 37:7
דום ליהוה והתחולל לו אל תתחר במצליח דרכו באיש עשה מזמות׃
Job 16:13
יסבו עלי רביו יפלח כליותי ולא יחמול ישפך לארץ מררתי׃
Lamentations 3:13
הביא בכליותי בני אשפתו׃