Psaumes 5:7
ואני ברב חסדך אבוא ביתך אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך׃
Psaumes 17:15
אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך׃
Psaumes 35:13
ואני בחלותם לבושי שק עניתי בצום נפשי ותפלתי על חיקי תשוב׃
Josué 24:15
ואם רע בעיניכם לעבד את יהוה בחרו לכם היום את מי תעבדון אם את אלהים אשר עבדו אבותיכם אשר בעבר הנהר ואם את אלהי האמרי אשר אתם ישבים בארצם ואנכי וביתי נעבד את יהוה׃
1 Samuel 12:23
גם אנכי חלילה לי מחטא ליהוה מחדל להתפלל בעדכם והוריתי אתכם בדרך הטובה והישרה׃
1 Chroniques 22:7
ויאמר דויד לשלמה בנו אני היה עם לבבי לבנות בית לשם יהוה אלהי׃
Job 21:4
האנכי לאדם שיחי ואם מדוע לא תקצר רוחי׃
Psaumes 116:8
כי חלצת נפשי ממות את עיני מן דמעה את רגלי מדחי׃
1 Samuel 2:9
רגלי חסידו ישמר ורשעים בחשך ידמו כי לא בכח יגבר איש׃
Romains 7:23
אך ראה אני באברי חק אחר הלחם לחק שכלי ויוליכני שבי לתורת החטא אשר באברי׃
Romains 7:24
אוי לי האדם העני מי יצילני מגוף המות הזה׃
Psaumes 17:5
תמך אשרי במעגלותיך בל נמוטו פעמי׃
Psaumes 38:16
כי אמרתי פן ישמחו לי במוט רגלי עלי הגדילו׃
Psaumes 94:18
אם אמרתי מטה רגלי חסדך יהוה יסעדני׃
Job 12:5
לפיד בוז לעשתות שאנן נכון למועדי רגל׃