Psaumes 58:9
בטרם יבינו סירתיכם אטד כמו חי כמו חרון ישערנו׃
Job 20:5
כי רננת רשעים מקרוב ושמחת חנף עדי רגע׃
Esaïe 30:13
לכן יהיה לכם העון הזה כפרץ נפל נבעה בחומה נשגבה אשר פתאם לפתע יבוא שברה׃
Actes 2:23
אתו הנמסר על פי עצת האלהים הנחרצה וידיעתו מקום לקחתם ובידי רשעים הוקעתם והרגתם אתו׃
1 Thessaloniciens 5:3
כי בעת אמרם שלום ושלוה יבא עליהם השבר פתאם כחבלים על ההרה ולא יוכלו להמלט׃
Apocalypse 18:10
ומרחוק יעמדו מפני אימת ענויה ואמרו אוי אוי לך בבל העיר הגדולה העיר החזקה כי בשעה אחת בא משפטך׃
Nombres 17:12
ויאמרו בני ישראל אל משה לאמר הן גוענו אבדנו כלנו אבדנו׃
Nombres 17:13
כל הקרב הקרב אל משכן יהוה ימות האם תמנו לגוע׃
1 Samuel 28:20
וימהר שאול ויפל מלא קומתו ארצה וירא מאד מדברי שמואל גם כח לא היה בו כי לא אכל לחם כל היום וכל הלילה׃
Job 15:21
קול פחדים באזניו בשלום שודד יבואנו׃
Job 20:23-25
23
יהי למלא בטנו ישלח בו חרון אפו וימטר עלימו בלחומו׃
24
יברח מנשק ברזל תחלפהו קשת נחושה׃
25
שלף ויצא מגוה וברק ממררתו יהלך עליו אמים׃
Proverbes 28:1
נסו ואין רדף רשע וצדיקים ככפיר יבטח׃
Esaïe 21:3
על כן מלאו מתני חלחלה צירים אחזוני כצירי יולדה נעויתי משמע נבהלתי מראות׃
Esaïe 21:4
תעה לבבי פלצות בעתתני את נשף חשקי שם לי לחרדה׃
Daniel 5:6
אדין מלכא זיוהי שנוהי ורעינהי יבהלונה וקטרי חרצה משתרין וארכבתה דא לדא נקשן׃