Psaumes 35:6
יהי דרכם חשך וחלקלקות ומלאך יהוה רדפם׃
Deutéronome 32:35
לי נקם ושלם לעת תמוט רגלם כי קרוב יום אידם וחש עתדת למו׃
Jérémie 23:12
לכן יהיה דרכם להם כחלקלקות באפלה ידחו ונפלו בה כי אביא עליהם רעה שנת פקדתם נאם יהוה׃
Psaumes 37:20
כי רשעים יאבדו ואיבי יהוה כיקר כרים כלו בעשן כלו׃
Psaumes 37:24
כי יפל לא יוטל כי יהוה סומך ידו׃
Psaumes 37:35-38
35
ראיתי רשע עריץ ומתערה כאזרח רענן׃
36
ויעבר והנה איננו ואבקשהו ולא נמצא׃
37
שמר תם וראה ישר כי אחרית לאיש שלום׃
38
ופשעים נשמדו יחדו אחרית רשעים נכרתה׃
Psaumes 55:23
ואתה אלהים תורדם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך׃
Psaumes 92:7
בפרח רשעים כמו עשב ויציצו כל פעלי און להשמדם עדי עד׃
Psaumes 94:23
וישב עליהם את אונם וברעתם יצמיתם יצמיתם יהוה אלהינו׃
2 Thessaloniciens 1:9
אשר ישאו משפט אבדן עולם מאת פני האדון ומהדר גאונו׃