Psaumes 27:4
אחת שאלתי מאת יהוה אותה אבקש שבתי בבית יהוה כל ימי חיי לחזות בנעם יהוה ולבקר בהיכלו׃
Psaumes 63:2
כן בקדש חזיתיך לראות עזך וכבודך׃
Psaumes 77:13
אלהים בקדש דרכך מי אל גדול כאלהים׃
Psaumes 119:24
גם עדתיך שעשעי אנשי עצתי׃
Psaumes 119:130
פתח דבריך יאיר מבין פתיים׃
Psaumes 37:37
שמר תם וראה ישר כי אחרית לאיש שלום׃
Psaumes 37:38
ופשעים נשמדו יחדו אחרית רשעים נכרתה׃
Job 27:8
כי מה תקות חנף כי יבצע כי ישל אלוה נפשו׃
Ecclesiaste 8:12
אשר חטא עשה רע מאת ומאריך לו כי גם יודע אני אשר יהיה טוב ליראי האלהים אשר ייראו מלפניו׃
Ecclesiaste 8:13
וטוב לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים כצל אשר איננו ירא מלפני אלהים׃
Jérémie 5:31
הנביאים נבאו בשקר והכהנים ירדו על ידיהם ועמי אהבו כן ומה תעשו לאחריתה׃
Luc 12:20
והאלהים אמר לו אתה הכסיל בעצם הלילה הזה ידרשו ממך את נפשך ואשר הכינות לך למי יהיה׃
Luc 16:22
ויהי כאשר מת האביון ויובל על ידי המלאכים אל חיק אברהם וימת גם העשיר ויקבר׃
Luc 16:23
ובהיותו במכאבות בשאול וישא את עיניו וירא את אברהם מרחוק ואת לעזר בחיקו׃