Psaumes 36:6
צדקתך כהררי אל משפטך תהום רבה אדם ובהמה תושיע יהוה׃
Psaumes 77:19
בים דרכך ושביליך במים רבים ועקבותיך לא נדעו׃
Psaumes 97:2
ענן וערפל סביביו צדק ומשפט מכון כסאו׃
Proverbes 30:2
כי בער אנכי מאיש ולא בינת אדם לי׃
Proverbes 30:3
ולא למדתי חכמה ודעת קדשים אדע׃
Ecclesiaste 8:17
וראיתי את כל מעשה האלהים כי לא יוכל האדם למצוא את המעשה אשר נעשה תחת השמש בשל אשר יעמל האדם לבקש ולא ימצא וגם אם יאמר החכם לדעת לא יוכל למצא׃
Romains 11:33
מה עמק עשר חכמת אלהים ועשר דעתו משפטיו מי יחקר ודרכיו מי ימצא׃
Psaumes 39:6
אך בצלם יתהלך איש אך הבל יהמיון יצבר ולא ידע מי אספם׃
Luc 18:32-34
32
כי ימסר לגוים ויהתלו בו ויתעללו בו וירקו בפניו׃
33
ואחרי הכותם אתו בשוטים ימיתוהו וביום השלישי קום יקום׃
34
והם לא הבינו מאומה ויהי הדבר הזה נעלם מהם ולא ידעו את הנאמר׃
Jean 16:18
ויאמרו מה זה אשר אמר מעט לא ידענו מה דבר׃
Jean 16:19
וידע ישוע כי עם לבבם לשאל אתו ויאמר אליהם העל זאת אתם דרשים ביניכם כי אמרתי הן מעט ולא תראוני ועוד מעט ותחזוני׃