1 Samuel 2:24
אל בני כי לוא טובה השמעה אשר אנכי שמע מעברים עם יהוה׃
Malachie 2:8
ואתם סרתם מן הדרך הכשלתם רבים בתורה שחתם ברית הלוי אמר יהוה צבאות׃
Matthieu 18:6
וכל המכשיל את אחד מן הקטנים האלה המאמינים בי נוח לו שיתלה פלח רכב על צוארו וטבע במצולות ים׃
Matthieu 18:7
אוי לעולם מפני המכשלים כי המכשלים צריכים לבוא אבל אוי לאיש ההוא אשר על ידו יבוא המכשול׃
Romains 14:15
ואם יעצב אחיך על דבר האכל אינך מתהלך עוד בדרך האהבה אל נא תאבד באכלך את אשר בעדו מת המשיח׃
Romains 14:21
טוב שלא תאכל בשר ולא תשתה יין ולא תעשה דבר אשר יתנגף בו אחיך או יכשל או יחלש׃
1 Corinthiens 8:11-13
11
ויאבד על ידי דעתך אחיך החלש אשר למענו מת המשיח׃
12
ואם ככה תחטאו לאחיכם ותכאיבו את רוחם החלוש למשיח אתם חטאים׃
13
על כן אם מאכלי מכשיל את אחי לא אכל בשר לעולם למען לא אכשיל את אחי׃
Psaumes 22:30
זרע יעבדנו יספר לאדני לדור׃
Psaumes 24:6
זה דור דרשו מבקשי פניך יעקב סלה׃
1 Pierre 2:9
ואתם הנכם זרע נבחר ממלכת כהנים וגוי קדוש ועם סגלה למען תספרו תהלות הקורא אתכם מחשך אל אורו הנפלא׃