Psaumes 34:19
רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה׃
Psaumes 94:12
אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו׃
Job 7:3
כן הנחלתי לי ירחי שוא ולילות עמל מנו לי׃
Job 7:4
אם שכבתי ואמרתי מתי אקום ומדד ערב ושבעתי נדדים עדי נשף׃
Job 7:18
ותפקדנו לבקרים לרגעים תבחננו׃
Job 10:3
הטוב לך כי תעשק כי תמאס יגיע כפיך ועל עצת רשעים הופעת׃
Job 10:17
תחדש עדיך נגדי ותרב כעשך עמדי חליפות וצבא עמי׃
Jérémie 15:18
למה היה כאבי נצח ומכתי אנושה מאנה הרפא היו תהיה לי כמו אכזב מים לא נאמנו׃
Amos 3:2
רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקד עליכם את כל עונתיכם׃
Hébreux 12:5
ותשכחו דבר הנחומים המדבר אליכם כמו אל בנים לאמר מוסר יהוה בני אל תמאס ואל תקץ בתוכחתו׃
1 Pierre 1:6
אשר בה תגילו אתם המתעצבים עתה מעט לפי הצרך במסת שנות׃