Psaumes 73:9
שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ׃
Psaumes 10:11
אמר בלבו שכח אל הסתיר פניו בל ראה לנצח׃
Psaumes 94:7
ויאמרו לא יראה יה ולא יבין אלהי יעקב׃
Job 22:13
ואמרת מה ידע אל הבעד ערפל ישפוט׃
Job 22:14
עבים סתר לו ולא יראה וחוג שמים יתהלך׃
Ezechiel 8:12
ויאמר אלי הראית בן אדם אשר זקני בית ישראל עשים בחשך איש בחדרי משכיתו כי אמרים אין יהוה ראה אתנו עזב יהוה את הארץ׃
Sophonie 1:12
והיה בעת ההיא אחפש את ירושלם בנרות ופקדתי על האנשים הקפאים על שמריהם האמרים בלבבם לא ייטיב יהוה ולא ירע׃
Psaumes 44:21
הלא אלהים יחקר זאת כי הוא ידע תעלמות לב׃
Psaumes 139:1-6
1
למנצח לדוד מזמור יהוה חקרתני ותדע׃
2
אתה ידעת שבתי וקומי בנתה לרעי מרחוק׃
3
ארחי ורבעי זרית וכל דרכי הסכנתה׃
4
כי אין מלה בלשוני הן יהוה ידעת כלה׃
5
אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה׃
6
פלאיה דעת ממני נשגבה לא אוכל לה׃
Osée 7:2
ובל יאמרו ללבבם כל רעתם זכרתי עתה סבבום מעלליהם נגד פני היו׃