1 Rois 9:18
ואת בעלת ואת תמר במדבר בארץ׃
1 Rois 9:20
כל העם הנותר מן האמרי החתי הפרזי החוי והיבוסי אשר לא מבני ישראל המה׃
1 Rois 9:21
בניהם אשר נתרו אחריהם בארץ אשר לא יכלו בני ישראל להחרימם ויעלם שלמה למס עבד עד היום הזה׃
Esaïe 35:1
יששום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת׃
Esaïe 35:2
פרח תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד הלבנון נתן לה הדר הכרמל והשרון המה יראו כבוד יהוה הדר אלהינו׃
Psaumes 2:9
תרעם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם׃
Psaumes 21:8
תמצא ידך לכל איביך ימינך תמצא שנאיך׃
Psaumes 21:9
תשיתמו כתנור אש לעת פניך יהוה באפו יבלעם ותאכלם אש׃
Psaumes 110:1
לדוד מזמור נאם יהוה לאדני שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך׃
Psaumes 110:6
ידין בגוים מלא גויות מחץ ראש על ארץ רבה׃
Luc 19:27
אבל את איבי ההם אשר לא חפצו מלכי עליהם הביאו אתם הנה והרגו אתם לפני׃
Esaïe 49:23
והיו מלכים אמניך ושרותיהם מיניקתיך אפים ארץ ישתחוו לך ועפר רגליך ילחכו וידעת כי אני יהוה אשר לא יבשו קוי׃
Michée 7:17
ילחכו עפר כנחש כזחלי ארץ ירגזו ממסגרתיהם אל יהוה אלהינו יפחדו ויראו ממך׃