Psaumes 109:31
כי יעמד לימין אביון להושיע משפטי נפשו׃
Job 5:15
וישע מחרב מפיהם ומיד חזק אביון׃
Job 5:16
ותהי לדל תקוה ועלתה קפצה פיה׃
Ezechiel 34:16
את האבדת אבקש ואת הנדחת אשיב ולנשברת אחבש ואת החולה אחזק ואת השמנה ואת החזקה אשמיד ארענה במשפט׃
Matthieu 5:3
אשרי עניי רוח כי להם מלכות השמים׃
Matthieu 18:11
כי בא בן האדם להושיע את האבד׃
Jacques 2:5
שמעו אחי אהובי הלא בעניי העולם הזה בחר האלהים להיות עשירים באמונה וירשי המלכות אשר הבטיח לאהביו׃
Jacques 2:6
ואתם הכלמתם את העני הלא העשירים הם העשקים אתכם והם הסחבים אתכם אל בתי דין׃