Psaumes 71:15
פי יספר צדקתך כל היום תשועתך כי לא ידעתי ספרות׃
Psaumes 71:24
גם לשוני כל היום תהגה צדקתך כי בשו כי חפרו מבקשי רעתי׃
Psaumes 35:28
ולשוני תהגה צדקך כל היום תהלתך׃
Psaumes 51:14
הצילני מדמים אלהים אלהי תשועתי תרנן לשוני צדקתך׃
Psaumes 51:15
אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך׃
Psaumes 145:1
תהלה לדוד ארוממך אלוהי המלך ואברכה שמך לעולם ועד׃
Psaumes 145:2
בכל יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד׃
Psaumes 146:2
אהללה יהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי׃