Esaïe 8:18
הנה אנכי והילדים אשר נתן לי יהוה לאתות ולמופתים בישראל מעם יהוה צבאות השכן בהר ציון׃
Zacharie 3:6
ויעד מלאך יהוה ביהושע לאמר׃
Luc 2:34
ויברך אותם שמעון ויאמר אל מרים אמו הנה זה מוסד לנפילה ולתקומה לרבים בישראל ולאות מריבה׃
Actes 4:13
ויהי כאשר ראו את בטחון לב של פטרוס ויוחנן והבינו כי הדיוטים ולא בעלי חכמה המה ויתמהו עליהם ויכירום כי התהלכו עם ישוע׃
1 Corinthiens 4:9
כי אחשב שהאלהים הציג אתנו השליחים שפלי השפלים כבני תמותה כי היינו לראוה לעולם גם למלאכים גם לבני אדם׃
2 Corinthiens 4:8-12
8
נחלצים אנחנו בכל ולא נדכאים דאגים ולא נואשים׃
9
נרדפים ולא נטושים משלכים ולא אבדים׃
10
ונשאים בכל עת מיתת האדון ישוע בגויתנו למען יגלו גם חיי ישוע בגויתנו׃
11
כי אנחנו החיים נמסרים תמיד למות בעבור ישוע למען יגלו גם חיי ישוע בבשרנו בשר התמותה׃
12
לכן בנו יאמץ המות ובכם החיים׃
2 Corinthiens 6:8-10
8
בכבוד ובקלון בשם רע ובשם טוב כמתעים ובכל זאת נאמנים׃
9
כאינם ידועים וגם ידועים כמתים והננו חיים כמיסרים ולא מומתים׃
10
כנעצבים ובכל עת שמחים כרשים ומעשירי רבים כאשר אין להם מאומה ויש להם כל׃
Psaumes 62:7
על אלהים ישעי וכבודי צור עזי מחסי באלהים׃
Psaumes 142:4
הביט ימין וראה ואין לי מכיר אבד מנוס ממני אין דורש לנפשי׃
Psaumes 142:5
זעקתי אליך יהוה אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים׃
Jérémie 16:19
יהוה עזי ומעזי ומנוסי ביום צרה אליך גוים יבאו מאפסי ארץ ויאמרו אך שקר נחלו אבותינו הבל ואין בם מועיל׃