Psaumes 92:1-3
1
מזמור שיר ליום השבת טוב להדות ליהוה ולזמר לשמך עליון׃
2
להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות׃
3
עלי עשור ועלי נבל עלי הגיון בכנור׃
Psaumes 150:3-5
3
הללוהו בתקע שופר הללוהו בנבל וכנור׃
4
הללוהו בתף ומחול הללוהו במנים ועוגב׃
5
הללוהו בצלצלי שמע הללוהו בצלצלי תרועה׃
Habaquq 3:18
ואני ביהוה אעלוזה אגילה באלהי ישעי׃
Habaquq 3:19
יהוה אדני חילי וישם רגלי כאילות ועל במותי ידרכני למנצח בנגינותי׃
Psaumes 25:10
כל ארחות יהוה חסד ואמת לנצרי בריתו ועדתיו׃
Psaumes 56:4
באלהים אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא מה יעשה בשר לי׃
Psaumes 89:1
משכיל לאיתן האזרחי חסדי יהוה עולם אשירה לדר ודר אודיע אמונתך בפי׃
Psaumes 98:3
זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו׃
Psaumes 138:2
אשתחוה אל היכל קדשך ואודה את שמך על חסדך ועל אמתך כי הגדלת על כל שמך אמרתך׃
Michée 7:20
תתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבתינו מימי קדם׃
Romains 15:8
ואני אמר כי ישוע המשיח היה למשרת בני המילה למען אמת האלהים לקים את ההבטחות אשר לאבות׃
Psaumes 89:18
כי ליהוה מגננו ולקדוש ישראל מלכנו׃
2 Rois 19:22
את מי חרפת וגדפת ועל מי הרימות קול ותשא מרום עיניך על קדוש ישראל׃
Esaïe 5:16
ויגבה יהוה צבאות במשפט והאל הקדוש נקדש בצדקה׃
Esaïe 5:19
האמרים ימהר יחישה מעשהו למען נראה ותקרב ותבואה עצת קדוש ישראל ונדעה׃
Esaïe 5:24
לכן כאכל קש לשון אש וחשש להבה ירפה שרשם כמק יהיה ופרחם כאבק יעלה כי מאסו את תורת יהוה צבאות ואת אמרת קדוש ישראל נאצו׃
Esaïe 12:6
צהלי ורני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל׃
Esaïe 30:11
סורו מני דרך הטו מני ארח השביתו מפנינו את קדוש ישראל׃
Esaïe 30:12
לכן כה אמר קדוש ישראל יען מאסכם בדבר הזה ותבטחו בעשק ונלוז ותשענו עליו׃
Esaïe 43:3
כי אני יהוה אלהיך קדוש ישראל מושיעך נתתי כפרך מצרים כוש וסבא תחתיך׃
Esaïe 57:15
כי כה אמר רם ונשא שכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים׃
Esaïe 60:9
כי לי איים יקוו ואניות תרשיש בראשנה להביא בניך מרחוק כספם וזהבם אתם לשם יהוה אלהיך ולקדוש ישראל כי פארך׃