Psaumes 17:2
מלפניך משפטי יצא עיניך תחזינה מישרים׃
Psaumes 31:1
למנצח מזמור לדוד בך יהוה חסיתי אל אבושה לעולם בצדקתך פלטני׃
Psaumes 34:15
עיני יהוה אל צדיקים ואזניו אל שועתם׃
Psaumes 43:1
שפטני אלהים וריבה ריבי מגוי לא חסיד מאיש מרמה ועולה תפלטני׃
Psaumes 143:1
מזמור לדוד יהוה שמע תפלתי האזינה אל תחנוני באמנתך ענני בצדקתך׃
Psaumes 143:11
למען שמך יהוה תחיני בצדקתך תוציא מצרה נפשי׃
Daniel 9:16
אדני ככל צדקתך ישב נא אפך וחמתך מעירך ירושלם הר קדשך כי בחטאינו ובעונות אבתינו ירושלם ועמך לחרפה לכל סביבתינו׃
1 Corinthiens 10:13
עדין לא בא עליכם נסיון אחר בלתי אם נסיון בני אדם כי נאמן הוא האלהים אשר לא יניח לנסות אתכם למעלה מיכלתכם כי אם יתן עם הנסיון גם תוצאתיו כדי שתוכלו שאת׃
Psaumes 10:17
תאות ענוים שמעת יהוה תכין לבם תקשיב אזנך׃
Psaumes 10:18
לשפט יתום ודך בל יוסיף עוד לערץ אנוש מן הארץ׃
Psaumes 17:6
אני קראתיך כי תענני אל הט אזנך לי שמע אמרתי׃
Psaumes 116:1
אהבתי כי ישמע יהוה את קולי תחנוני׃
Psaumes 116:2
כי הטה אזנו לי ובימי אקרא׃