Psaumes 29:11
יהוה עז לעמו יתן יהוה יברך את עמו בשלום׃
Deutéronome 33:25
ברזל ונחשת מנעליך וכימיך דבאך׃
Esaïe 40:31
וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו׃
Esaïe 45:24
אך ביהוה לי אמר צדקות ועז עדיו יבוא ויבשו כל הנחרים בו׃
Esaïe 45:25
ביהוה יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל׃
Zacharie 10:12
וגברתים ביהוה ובשמו יתהלכו נאם יהוה׃
Ephésiens 3:16
לתת לכם לפי עשר כבודו להתחזק בגבורה על ידי רוחו לאדם הפנימי׃
Ephésiens 6:10
סוף דבר אחי חזקו באדנינו ובעז גבורתו׃
Philippiens 4:13
כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי׃
2 Timothée 2:1
לכן בני התחזק בחסד אשר במשיח ישוע׃
Esaïe 26:13
יהוה אלהינו בעלונו אדנים זולתך לבד בך נזכיר שמך׃
Esaïe 63:7
חסדי יהוה אזכיר תהלת יהוה כעל כל אשר גמלנו יהוה ורב טוב לבית ישראל אשר גמלם כרחמיו וכרב חסדיו׃
Psaumes 71:2
בצדקתך תצילני ותפלטני הטה אלי אזנך והושיעני׃
Psaumes 71:15
פי יספר צדקתך כל היום תשועתך כי לא ידעתי ספרות׃
Psaumes 71:19
וצדקתך אלהים עד מרום אשר עשית גדלות אלהים מי כמוך׃
Psaumes 71:24
גם לשוני כל היום תהגה צדקתך כי בשו כי חפרו מבקשי רעתי׃
Psaumes 51:14
הצילני מדמים אלהים אלהי תשועתי תרנן לשוני צדקתך׃
Matthieu 6:33
אך בקשו בראשונה את מלכות אלהים ואת צדקתו ונוסף לכם כל אלה׃
Romains 1:17
כי תגלה בה צדקת אלהים מאמונה אל אמונה ככתוב וצדיק באמונתו יחיה׃
Romains 3:21
ועתה בבלי תורה צדקת אלהים לאור יצאה אשר העידו עליה התורה והנביאים׃
Romains 10:3
כי את צדקת אלהים לא ידעו ויבקשו להקים את צדקתם ובעבור זאת לצדקת אלהים לא נכנעו׃
Philippiens 3:9
ולא תהיה לי צדקתי מתוך התורה כי אם באמונת המשיח הצדקה הבאה מאת האלהים באמונה׃
2 Thessaloniciens 1:6
באשר צדיק האלהים לגמל לחץ ללחציכם׃