Psaumes 71:8
ימלא פי תהלתך כל היום תפארתך׃
Psaumes 71:24
גם לשוני כל היום תהגה צדקתך כי בשו כי חפרו מבקשי רעתי׃
Psaumes 22:22-25
22
אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך׃
23
יראי יהוה הללוהו כל זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו כל זרע ישראל׃
24
כי לא בזה ולא שקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמע׃
25
מאתך תהלתי בקהל רב נדרי אשלם נגד יראיו׃
Psaumes 30:12
למען יזמרך כבוד ולא ידם יהוה אלהי לעולם אודך׃
Psaumes 40:9
בשרתי צדק בקהל רב הנה שפתי לא אכלא יהוה אתה ידעת׃
Psaumes 40:10
צדקתך לא כסיתי בתוך לבי אמונתך ותשועתך אמרתי לא כחדתי חסדך ואמתך לקהל רב׃
Psaumes 145:2
בכל יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד׃
Psaumes 145:5-14
5
הדר כבוד הודך ודברי נפלאותיך אשיחה׃
6
ועזוז נוראתיך יאמרו וגדולתיך אספרנה׃
7
זכר רב טובך יביעו וצדקתך ירננו׃
8
חנון ורחום יהוה ארך אפים וגדל חסד׃
9
טוב יהוה לכל ורחמיו על כל מעשיו׃
10
יודוך יהוה כל מעשיך וחסידיך יברכוכה׃
11
כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו׃
12
להודיע לבני האדם גבורתיו וכבוד הדר מלכותו׃
13
מלכותך מלכות כל עלמים וממשלתך בכל דור ודור׃
14
סומך יהוה לכל הנפלים וזוקף לכל הכפופים׃
Psaumes 35:28
ולשוני תהגה צדקך כל היום תהלתך׃
Psaumes 89:16
בשמך יגילון כל היום ובצדקתך ירומו׃
Psaumes 40:5
רבות עשית אתה יהוה אלהי נפלאתיך ומחשבתיך אלינו אין ערך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר׃
Psaumes 40:12
כי אפפו עלי רעות עד אין מספר השיגוני עונתי ולא יכלתי לראות עצמו משערות ראשי ולבי עזבני׃
Psaumes 139:17
ולי מה יקרו רעיך אל מה עצמו ראשיהם׃
Psaumes 139:18
אספרם מחול ירבון הקיצתי ועודי עמך׃