Psaumes 22:11
אל תרחק ממני כי צרה קרובה כי אין עוזר׃
Psaumes 22:19
ואתה יהוה אל תרחק אילותי לעזרתי חושה׃
Psaumes 35:22
ראיתה יהוה אל תחרש אדני אל תרחק ממני׃
Psaumes 38:21
אל תעזבני יהוה אלהי אל תרחק ממני׃
Psaumes 38:22
חושה לעזרתי אדני תשועתי׃
Psaumes 69:18
קרבה אל נפשי גאלה למען איבי פדני׃
Psaumes 70:1
למנצח לדוד להזכיר אלהים להצילני יהוה לעזרתי חושה׃
Psaumes 70:2
יבשו ויחפרו מבקשי נפשי יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי׃
Psaumes 143:7
מהר ענני יהוה כלתה רוחי אל תסתר פניך ממני ונמשלתי עם ירדי בור׃