Psaumes 2:1
למה רגשו גוים ולאמים יהגו ריק׃
Psaumes 18:49
על כן אודך בגוים יהוה ולשמך אזמרה׃
Psaumes 22:22
אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך׃
Psaumes 22:23
יראי יהוה הללוהו כל זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו כל זרע ישראל׃
Psaumes 96:3
ספרו בגוים כבודו בכל העמים נפלאותיו׃
Psaumes 138:1
לדוד אודך בכל לבי נגד אלהים אזמרך׃
Psaumes 138:4
יודוך יהוה כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך׃
Psaumes 138:5
וישירו בדרכי יהוה כי גדול כבוד יהוה׃
Psaumes 145:10-12
10
יודוך יהוה כל מעשיך וחסידיך יברכוכה׃
11
כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו׃
12
להודיע לבני האדם גבורתיו וכבוד הדר מלכותו׃
Romains 15:9
והגוים המה יכבדו את האלהים למען רחמיו ככתוב על כן אודך בגוים ולשמך אזמרה׃