Psaumes 7:15
בור כרה ויחפרהו ויפל בשחת יפעל׃
Psaumes 7:16
ישוב עמלו בראשו ועל קדקדו חמסו ירד׃
Psaumes 9:15
טבעו גוים בשחת עשו ברשת זו טמנו נלכדה רגלם׃
Psaumes 9:16
נודע יהוה משפט עשה בפעל כפיו נוקש רשע הגיון סלה׃
Psaumes 35:7
כי חנם טמנו לי שחת רשתם חנם חפרו לנפשי׃
Psaumes 35:8
תבואהו שואה לא ידע ורשתו אשר טמן תלכדו בשואה יפל בה׃
Psaumes 140:5
טמנו גאים פח לי וחבלים פרשו רשת ליד מעגל מקשים שתו לי סלה׃
1 Samuel 23:22-26
22
לכו נא הכינו עוד ודעו וראו את מקומו אשר תהיה רגלו מי ראהו שם כי אמר אלי ערום יערם הוא׃
23
וראו ודעו מכל המחבאים אשר יתחבא שם ושבתם אלי אל נכון והלכתי אתכם והיה אם ישנו בארץ וחפשתי אתו בכל אלפי יהודה׃
24
ויקומו וילכו זיפה לפני שאול ודוד ואנשיו במדבר מעון בערבה אל ימין הישימון׃
25
וילך שאול ואנשיו לבקש ויגדו לדוד וירד הסלע וישב במדבר מעון וישמע שאול וירדף אחרי דוד מדבר מעון׃
26
וילך שאול מצד ההר מזה ודוד ואנשיו מצד ההר מזה ויהי דוד נחפז ללכת מפני שאול ושאול ואנשיו עטרים אל דוד ואל אנשיו לתפשם׃
Proverbes 29:5
גבר מחליק על רעהו רשת פורש על פעמיו׃
Michée 7:2
אבד חסיד מן הארץ וישר באדם אין כלם לדמים יארבו איש את אחיהו יצודו חרם׃
Psaumes 42:6
אלהי עלי נפשי תשתוחח על כן אזכרך מארץ ירדן וחרמונים מהר מצער׃
Psaumes 142:3
בהתעטף עלי רוחי ואתה ידעת נתיבתי בארח זו אהלך טמנו פח לי׃
Psaumes 143:4
ותתעטף עלי רוחי בתוכי ישתומם לבי׃
Matthieu 26:37
ויקח אתו את פטרוס ואת שני בני זבדי ויחל להעצב ולמוג׃
Matthieu 26:38
ויאמר להם נפשי מרה לי עד מות עמדו פה ושקדו עמי׃