Psaumes 57:11
רומה על שמים אלהים על כל הארץ כבודך׃
Psaumes 21:13
רומה יהוה בעזך נשירה ונזמרה גבורתך׃
Psaumes 108:4
כי גדול מעל שמים חסדך ועד שחקים אמתך׃
Psaumes 108:5
רומה על שמים אלהים ועל כל הארץ כבודך׃
1 Chroniques 29:1
ויאמר דויד המלך לכל הקהל שלמה בני אחד בחר בו אלהים נער ורך והמלאכה גדולה כי לא לאדם הבירה כי ליהוה אלהים׃
Esaïe 2:11
עיני גבהות אדם שפל ושח רום אנשים ונשגב יהוה לבדו ביום ההוא׃
Esaïe 2:17
ושח גבהות האדם ושפל רום אנשים ונשגב יהוה לבדו ביום ההוא׃
Esaïe 12:4
ואמרתם ביום ההוא הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו הזכירו כי נשגב שמו׃
Esaïe 37:20
ועתה יהוה אלהינו הושיענו מידו וידעו כל ממלכות הארץ כי אתה יהוה לבדך׃
Matthieu 6:9
לכן כה תתפללו אבינו שבשמים יתקדש שמך׃
Matthieu 6:10
תבא מלכותך יעשה רצונך כמו בשמים כן בארץ׃
Psaumes 8:1
למנצח על הגתית מזמור לדוד יהוה אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים׃
Psaumes 113:4-6
4
רם על כל גוים יהוה על השמים כבודו׃
5
מי כיהוה אלהינו המגביהי לשבת׃
6
המשפילי לראות בשמים ובארץ׃
Psaumes 72:19
וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן׃
Psaumes 148:13
יהללו את שם יהוה כי נשגב שמו לבדו הודו על ארץ ושמים׃
Nombres 14:21
ואולם חי אני וימלא כבוד יהוה את כל הארץ׃
Esaïe 6:3
וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש יהוה צבאות מלא כל הארץ כבודו׃
Habaquq 2:14
כי תמלא הארץ לדעת את כבוד יהוה כמים יכסו על ים׃
Habaquq 3:3
אלוה מתימן יבוא וקדוש מהר פארן סלה כסה שמים הודו ותהלתו מלאה הארץ׃