Psaumes 10:9
יארב במסתר כאריה בסכה יארב לחטוף עני יחטף עני במשכו ברשתו׃
Psaumes 17:12
דמינו כאריה יכסוף לטרוף וככפיר ישב במסתרים׃
Psaumes 17:13
קומה יהוה קדמה פניו הכריעהו פלטה נפשי מרשע חרבך׃
Psaumes 22:13-16
13
פצו עלי פיהם אריה טרף ושאג׃
14
כמים נשפכתי והתפרדו כל עצמותי היה לבי כדונג נמס בתוך מעי׃
15
יבש כחרש כחי ולשוני מדבק מלקוחי ולעפר מות תשפתני׃
16
כי סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי׃
Psaumes 35:17
אדני כמה תראה השיבה נפשי משאיהם מכפירים יחידתי׃
Psaumes 58:6
אלהים הרס שנימו בפימו מלתעות כפירים נתץ יהוה׃
Proverbes 28:15
ארי נהם ודב שוקק משל רשע על עם דל׃
Daniel 6:22-24
22
אלהי שלח מלאכה וסגר פם אריותא ולא חבלוני כל קבל די קדמוהי זכו השתכחת לי ואף קדמיך מלכא חבולה לא עבדת׃
23
באדין מלכא שגיא טאב עלוהי ולדניאל אמר להנסקה מן גבא והסק דניאל מן גבא וכל חבל לא השתכח בה די הימן באלהה׃
24
ואמר מלכא והיתיו גבריא אלך די אכלו קרצוהי די דניאל ולגב אריותא רמו אנון בניהון ונשיהון ולא מטו לארעית גבא עד די שלטו בהון אריותא וכל גרמיהון הדקו׃
Juges 9:20
ואם אין תצא אש מאבימלך ותאכל את בעלי שכם ואת בית מלוא ותצא אש מבעלי שכם ומבית מלוא ותאכל את אבימלך׃
Jacques 3:6
כן הלשון נצבת בין אברינו המגאלת את כל הגוף ומלהטת את גלגל הויתנו והיא להוטה באש גיהנם׃
Psaumes 58:6
אלהים הרס שנימו בפימו מלתעות כפירים נתץ יהוה׃
Jean 4:10
ויען ישוע ויאמר אליה לו ידעת את מתת אלהים ומי הוא האמר אליך תני נא לי לשתות כי עתה שאלת ממנו ונתן לך מים חיים׃
Jean 4:11
ותאמר אליו האשה אדני הן אין לך כלי לשאב בו והבאר עמקה ומאין לך אפוא מים חיים׃
Proverbes 30:14
דור חרבות שניו ומאכלות מתלעתיו לאכל עניים מארץ ואביונים מאדם׃
Psaumes 52:2
הוות תחשב לשונך כתער מלטש עשה רמיה׃
Psaumes 55:21
חלקו מחמאת פיו וקרב לבו רכו דבריו משמן והמה פתחות׃
Psaumes 64:3
אשר שננו כחרב לשונם דרכו חצם דבר מר׃
Proverbes 12:18
יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא׃
Proverbes 25:18
מפיץ וחרב וחץ שנון איש ענה ברעהו עד שקר׃
Apocalypse 19:15
ומפיו יצאת חרב חדה להכות בה את הגוים והוא ירעם בשבט ברזל והוא דרך פורת יין חמת אף אלהי הצבאות׃