Psaumes 18:6-50
6
בצר לי אקרא יהוה ואל אלהי אשוע ישמע מהיכלו קולי ושועתי לפניו תבוא באזניו׃
7
ותגעש ותרעש הארץ ומוסדי הרים ירגזו ויתגעשו כי חרה לו׃
8
עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל גחלים בערו ממנו׃
9
ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו׃
10
וירכב על כרוב ויעף וידא על כנפי רוח׃
11
ישת חשך סתרו סביבותיו סכתו חשכת מים עבי שחקים׃
12
מנגה נגדו עביו עברו ברד וגחלי אש׃
13
וירעם בשמים יהוה ועליון יתן קלו ברד וגחלי אש׃
14
וישלח חציו ויפיצם וברקים רב ויהמם׃
15
ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל מגערתך יהוה מנשמת רוח אפך׃
16
ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים׃
17
יצילני מאיבי עז ומשנאי כי אמצו ממני׃
18
יקדמוני ביום אידי ויהי יהוה למשען לי׃
19
ויוציאני למרחב יחלצני כי חפץ בי׃
20
יגמלני יהוה כצדקי כבר ידי ישיב לי׃
21
כי שמרתי דרכי יהוה ולא רשעתי מאלהי׃
22
כי כל משפטיו לנגדי וחקתיו לא אסיר מני׃
23
ואהי תמים עמו ואשתמר מעוני׃
24
וישב יהוה לי כצדקי כבר ידי לנגד עיניו׃
25
עם חסיד תתחסד עם גבר תמים תתמם׃
26
עם נבר תתברר ועם עקש תתפתל׃
27
כי אתה עם עני תושיע ועינים רמות תשפיל׃
28
כי אתה תאיר נרי יהוה אלהי יגיה חשכי׃
29
כי בך ארץ גדוד ובאלהי אדלג שור׃
30
האל תמים דרכו אמרת יהוה צרופה מגן הוא לכל החסים בו׃
31
כי מי אלוה מבלעדי יהוה ומי צור זולתי אלהינו׃
32
האל המאזרני חיל ויתן תמים דרכי׃
33
משוה רגלי כאילות ועל במתי יעמידני׃
34
מלמד ידי למלחמה ונחתה קשת נחושה זרועתי׃
35
ותתן לי מגן ישעך וימינך תסעדני וענותך תרבני׃
36
תרחיב צעדי תחתי ולא מעדו קרסלי׃
37
ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם׃
38
אמחצם ולא יכלו קום יפלו תחת רגלי׃
39
ותאזרני חיל למלחמה תכריע קמי תחתי׃
40
ואיבי נתתה לי ערף ומשנאי אצמיתם׃
41
ישועו ואין מושיע על יהוה ולא ענם׃
42
ואשחקם כעפר על פני רוח כטיט חוצות אריקם׃
43
תפלטני מריבי עם תשימני לראש גוים עם לא ידעתי יעבדוני׃
44
לשמע אזן ישמעו לי בני נכר יכחשו לי׃
45
בני נכר יבלו ויחרגו ממסגרותיהם׃
46
חי יהוה וברוך צורי וירום אלוהי ישעי׃
47
האל הנותן נקמות לי וידבר עמים תחתי׃
48
מפלטי מאיבי אף מן קמי תרוממני מאיש חמס תצילני׃
49
על כן אודך בגוים יהוה ולשמך אזמרה׃
50
מגדל ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם׃
Psaumes 144:5-7
5
יהוה הט שמיך ותרד גע בהרים ויעשנו׃
6
ברוק ברק ותפיצם שלח חציך ותהמם׃
7
שלח ידיך ממרום פצני והצילני ממים רבים מיד בני נכר׃
Matthieu 28:2-6
2
והנה רעש גדול היה כי מלאך יהוה ירד מן השמים ויגש ויגל את האבן מן הפתח וישב עליה׃
3
ויהי מראהו כברק ולבושו לבן כשלג׃
4
ומפחדו נבהלו השמרים ויהיו כמתים׃
5
ויען המלאך ויאמר אל הנשים אתן אל תיראן הן ידעתי כי את ישוע הנצלב אתן מבקשות׃
6
איננו פה כי קם כאשר אמר באנה ראינה את המקום אשר שכב שם האדון׃
Actes 12:11
ויהי בשובו אל דעתו ויאמר פטרוס עתה זה ידעתי באמת כי האלהים שלח את מלאכו ויפלטני מיד הורדוס ומכל מזמת עם היהודים׃
Psaumes 56:1
למנצח על יונת אלם רחקים לדוד מכתם באחז אתו פלשתים בגת חנני אלהים כי שאפני אנוש כל היום לחם ילחצני׃
Psaumes 56:2
שאפו שוררי כל היום כי רבים לחמים לי מרום׃
Psaumes 61:7
ישב עולם לפני אלהים חסד ואמת מן ינצרהו׃
Nombres 23:24
הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה׃
Job 31:31
אם לא אמרו מתי אהלי מי יתן מבשרו לא נשבע׃
Michée 3:2
שנאי טוב ואהבי רעה גזלי עורם מעליהם ושארם מעל עצמותם׃
Michée 3:3
ואשר אכלו שאר עמי ועורם מעליהם הפשיטו ואת עצמתיהם פצחו ופרשו כאשר בסיר וכבשר בתוך קלחת׃
Psaumes 40:11
אתה יהוה לא תכלא רחמיך ממני חסדך ואמתך תמיד יצרוני׃
Psaumes 43:3
שלח אורך ואמתך המה ינחוני יביאוני אל הר קדשך ואל משכנותיך׃
Jean 1:17
כי התורה נתנה ביד משה והחסד והאמת באו על ידי ישוע המשיח׃