Psaumes 58:1
למנצח אל תשחת לדוד מכתם האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם׃
Psaumes 59:1
למנצח אל תשחת לדוד מכתם בשלח שאול וישמרו את הבית להמיתו הצילני מאיבי אלהי ממתקוממי תשגבני׃
Psaumes 142:1
משכיל לדוד בהיותו במערה תפלה קולי אל יהוה אזעק קולי אל יהוה אתחנן׃
1 Samuel 22:1
וילך דוד משם וימלט אל מערת עדלם וישמעו אחיו וכל בית אביו וירדו אליו שמה׃
1 Samuel 24:3
ויבא אל גדרות הצאן על הדרך ושם מערה ויבא שאול להסך את רגליו ודוד ואנשיו בירכתי המערה ישבים׃
1 Samuel 24:8
ויקם דוד אחרי כן ויצא מן המערה ויקרא אחרי שאול לאמר אדני המלך ויבט שאול אחריו ויקד דוד אפים ארצה וישתחו׃
Psaumes 56:1
למנצח על יונת אלם רחקים לדוד מכתם באחז אתו פלשתים בגת חנני אלהים כי שאפני אנוש כל היום לחם ילחצני׃
Psaumes 69:13-16
13
ואני תפלתי לך יהוה עת רצון אלהים ברב חסדך ענני באמת ישעך׃
14
הצילני מטיט ואל אטבעה אנצלה משנאי וממעמקי מים׃
15
אל תשטפני שבלת מים ואל תבלעני מצולה ואל תאטר עלי באר פיה׃
16
ענני יהוה כי טוב חסדך כרב רחמיך פנה אלי׃
Psaumes 119:76
יהי נא חסדך לנחמני כאמרתך לעבדך׃
Psaumes 119:77
יבאוני רחמיך ואחיה כי תורתך שעשעי׃
Psaumes 9:10
ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דרשיך יהוה׃
Psaumes 13:5
ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך׃
Psaumes 125:1
שיר המעלות הבטחים ביהוה כהר ציון לא ימוט לעולם ישב׃
Esaïe 50:10
מי בכם ירא יהוה שמע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נגה לו יבטח בשם יהוה וישען באלהיו׃
Psaumes 17:7
הפלה חסדיך מושיע חוסים ממתקוממים בימינך׃
Psaumes 17:8
שמרני כאישון בת עין בצל כנפיך תסתירני׃
Psaumes 36:7
מה יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון׃
Psaumes 61:4
אגורה באהלך עולמים אחסה בסתר כנפיך סלה׃
Psaumes 63:7
כי היית עזרתה לי ובצל כנפיך ארנן׃
Psaumes 91:1
ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן׃
Psaumes 91:4
באברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה צנה וסחרה אמתו׃
Psaumes 91:9
כי אתה יהוה מחסי עליון שמת מעונך׃
Ruth 2:12
ישלם יהוה פעלך ותהי משכרתך שלמה מעם יהוה אלהי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו׃
Luc 13:34
ירושלים ירושלים ההרגת את הנביאים והסקלת את הנשלחים אליה כמה פעמים חפצתי לקבץ את בניך כאשר תקבץ התרנגלת את אפרוחיה תחת כנפיה ואתם לא אביתם׃
Esaïe 10:25
כי עוד מעט מזער וכלה זעם ואפי על תבליתם׃
Esaïe 26:20
לך עמי בא בחדריך וסגר דלתיך בעדך חבי כמעט רגע עד יעבור זעם׃
Matthieu 24:22
ולולא נקצרו הימים ההם לא יושע כל בשר אך למען הבחירים יקצרו הימים ההם׃
Jean 16:20
אמן אמן אני אמר לכם כי אתם תבכו ותילילו והעולם ישמח הן אתם תעצבו אכן עצבכם יהפך לששון׃
Jacques 5:10
אחי הנביאים אשר דברו בשם יהוה הם יהיו לכם למופת העני והתוחלת׃
Jacques 5:11
הנה מאשרים אנחנו את הסבלים את סבלנות איוב שמעתכם ואת אחרית האדון ראיתם כי רחום וחנון יהוה׃
Apocalypse 7:14
ואמר אליו אדני אתה ידעת ויאמר אלי אלה הם הבאים מן הצרה הגדולה ויכבסו את שמלתם וילבינום בדם השה׃
Apocalypse 21:4
ומחה אלהים כל דמעה מעיניהם והמות לא יהיה עוד וגם אבל וזעקה וכאב לא יהיה עוד כי הראשנות עברו׃