Psaumes 145:1
תהלה לדוד ארוממך אלוהי המלך ואברכה שמך לעולם ועד׃
Psaumes 145:2
בכל יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד׃
Psaumes 146:2
אהללה יהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי׃
Ephésiens 3:20
ולו אשר יכל להרבות גמוליו עלינו יותר מכל משאלותינו ומחשבותינו לפי הכח הפעל בקרבנו׃
Ephésiens 3:21
לו הכבוד בקרב הקהל במשיח ישוע לדר ודר עד עולמי עולמים אמן׃
Psaumes 27:14
קוה אל יהוה חזק ויאמץ לבך וקוה אל יהוה׃
Psaumes 40:1
למנצח לדוד מזמור קוה קויתי יהוה ויט אלי וישמע שועתי׃
Psaumes 48:9
דמינו אלהים חסדך בקרב היכלך׃
Psaumes 48:10
כשמך אלהים כן תהלתך על קצוי ארץ צדק מלאה ימינך׃
Psaumes 62:1
למנצח על ידותון מזמור לדוד אך אל אלהים דומיה נפשי ממנו ישועתי׃
Psaumes 62:5
אך לאלהים דומי נפשי כי ממנו תקותי׃
Psaumes 123:2
הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם כעיני שפחה אל יד גברתה כן עינינו אל יהוה אלהינו עד שיחננו׃
Psaumes 123:3
חננו יהוה חננו כי רב שבענו בוז׃
Psaumes 130:5
קויתי יהוה קותה נפשי ולדברו הוחלתי׃
Psaumes 130:6
נפשי לאדני משמרים לבקר שמרים לבקר׃
Proverbes 18:10
מגדל עז שם יהוה בו ירוץ צדיק ונשגב׃
Lamentations 3:25
טוב יהוה לקוו לנפש תדרשנו׃
Lamentations 3:26
טוב ויחיל ודומם לתשועת יהוה׃
Psaumes 54:6
בנדבה אזבחה לך אודה שמך יהוה כי טוב׃
Psaumes 73:25
מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ׃
Psaumes 73:26
כלה שארי ולבבי צור לבבי וחלקי אלהים לעולם׃
Psaumes 73:28
ואני קרבת אלהים לי טוב שתי באדני יהוה מחסי לספר כל מלאכותיך׃