Esaïe 14:16
ראיך אליך ישגיחו אליך יתבוננו הזה האיש מרגיז הארץ מרעיש ממלכות׃
Esaïe 14:17
שם תבל כמדבר ועריו הרס אסיריו לא פתח ביתה׃
Jean 19:5
וישוע יצא החוץ ועליו עטרת הקצים ולבוש הארגמן ויאמר אליהם פילטוס הנה האדם׃
Psaumes 146:3-5
3
אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה׃
4
תצא רוחו ישב לאדמתו ביום ההוא אבדו עשתנתיו׃
5
אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על יהוה אלהיו׃
Jérémie 17:5
כה אמר יהוה ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרעו ומן יהוה יסור לבו׃
Psaumes 49:6-20
6
הבטחים על חילם וברב עשרם יתהללו׃
7
אח לא פדה יפדה איש לא יתן לאלהים כפרו׃
8
ויקר פדיון נפשם וחדל לעולם׃
9
ויחי עוד לנצח לא יראה השחת׃
10
כי יראה חכמים ימותו יחד כסיל ובער יאבדו ועזבו לאחרים חילם׃
11
קרבם בתימו לעולם משכנתם לדר ודר קראו בשמותם עלי אדמות׃
12
ואדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו׃
13
זה דרכם כסל למו ואחריהם בפיהם ירצו סלה׃
14
כצאן לשאול שתו מות ירעם וירדו בם ישרים לבקר וצירם לבלות שאול מזבל לו׃
15
אך אלהים יפדה נפשי מיד שאול כי יקחני סלה׃
16
אל תירא כי יעשר איש כי ירבה כבוד ביתו׃
17
כי לא במותו יקח הכל לא ירד אחריו כבודו׃
18
כי נפשו בחייו יברך ויודך כי תיטיב לך׃
19
תבוא עד דור אבותיו עד נצח לא יראו אור׃
20
אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו׃
Psaumes 62:9
אך הבל בני אדם כזב בני איש במאזנים לעלות המה מהבל יחד׃
Psaumes 62:10
אל תבטחו בעשק ובגזל אל תהבלו חיל כי ינוב אל תשיתו לב׃
Job 31:24
אם שמתי זהב כסלי ולכתם אמרתי מבטחי׃
Job 31:25
אם אשמח כי רב חילי וכי כביר מצאה ידי׃
1 Timothée 6:17
את עשירי העולם הזה תצוה שלא ירום לבבם גם לא יבטחו בעשר הבוגד כי אם באלהים חיים המספיק לנו די והותר לשבע׃
Psaumes 73:7-11
7
יצא מחלב עינמו עברו משכיות לבב׃
8
ימיקו וידברו ברע עשק ממרום ידברו׃
9
שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ׃
10
לכן ישיב עמו הלם ומי מלא ימצו למו׃
11
ואמרו איכה ידע אל ויש דעה בעליון׃
Psaumes 73:18-20
18
אך בחלקות תשית למו הפלתם למשואות׃
19
איך היו לשמה כרגע ספו תמו מן בלהות׃
20
כחלום מהקיץ אדני בעיר צלמם תבזה׃
Ecclesiaste 8:8
אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח ואין שלטון ביום המות ואין משלחת במלחמה ולא ימלט רשע את בעליו׃
Osée 12:7
כנען בידו מאזני מרמה לעשק אהב׃
Osée 12:8
ויאמר אפרים אך עשרתי מצאתי און לי כל יגיעי לא ימצאו לי עון אשר חטא׃