Psaumes 37:34
קוה אל יהוה ושמר דרכו וירוממך לרשת ארץ בהכרת רשעים תראה׃
Psaumes 64:9
וייראו כל אדם ויגידו פעל אלהים ומעשהו השכילו׃
Psaumes 97:8
שמעה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטיך יהוה׃
Job 22:19
יראו צדיקים וישמחו ונקי ילעג למו׃
Malachie 1:5
ועיניכם תראינה ואתם תאמרו יגדל יהוה מעל לגבול ישראל׃
Apocalypse 15:4
מי לא ייראך יהוה ולא יכבד את שמך כי קדוש אתה לבדך כי כל הגוים יבאו וישתחוו לפניך כי נגלו משפטי צדקך׃
Apocalypse 16:5-7
5
ואשמע את מלאך המים אמר צדיק אתה ההוה והיה והקדוש כי כן שפטת׃
6
כי דם קדשים ונביאים שפכו ודם השקיתם כי גמול ידם הוא׃
7
ואשמע את המזבח אמר אמנם כן יהוה אלהים צבאות אמת וצדק משפטיך׃
Apocalypse 18:20
רנו עליה השמים והשליחים הקדשים והנביאים כי שפט אלהים את משפטכם ממנה׃
Apocalypse 19:1
אחרי כן שמעתי קול גדול כקול המון רב בשמים האמרים הללויה הישועה והכבוד והעז ליהוה אלהינו׃
Apocalypse 19:2
כי אמת וישר משפטיו כי שפט את הזונה הגדולה אשר השחיתה את הארץ בתזנתה וידרש מידה טאת דם עבדיו׃
Psaumes 40:3
ויתן בפי שיר חדש תהלה לאלהינו יראו רבים וייראו ויבטחו ביהוה׃
Psaumes 119:120
סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי׃
Psaumes 58:10
ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע׃
Psaumes 58:11
ויאמר אדם אך פרי לצדיק אך יש אלהים שפטים בארץ׃
Esaïe 37:22
זה הדבר אשר דבר יהוה עליו בזה לך לעגה לך בתולת בת ציון אחריך ראש הניעה בת ירושלם׃