Psaumes 7:14-16
14
הנה יחבל און והרה עמל וילד שקר׃
15
בור כרה ויחפרהו ויפל בשחת יפעל׃
16
ישוב עמלו בראשו ועל קדקדו חמסו ירד׃
Psaumes 55:23
ואתה אלהים תורדם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך׃
Psaumes 64:7-10
7
וירם אלהים חץ פתאום היו מכותם׃
8
ויכשילוהו עלימו לשונם יתנדדו כל ראה בם׃
9
וייראו כל אדם ויגידו פעל אלהים ומעשהו השכילו׃
10
ישמח צדיק ביהוה וחסה בו ויתהללו כל ישרי לב׃
Psaumes 120:2-4
2
יהוה הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמיה׃
3
מה יתן לך ומה יסיף לך לשון רמיה׃
4
חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים׃
Psaumes 140:9-11
9
ראש מסבי עמל שפתימו יכסומו׃
10
ימיטו עליהם גחלים באש יפלם במהמרות בל יקומו׃
11
איש לשון בל יכון בארץ איש חמס רע יצודנו למדחפת׃
Proverbes 12:19
שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר׃
Proverbes 19:5
עד שקרים לא ינקה ויפיח כזבים לא ימלט׃
Proverbes 19:9
עד שקרים לא ינקה ויפיח כזבים יאבד׃
Apocalypse 21:8
אבל רכי הלב ואשר אינם מאמינים והמגאלים והמרצחים והזנים והמכשפים ועבדי האלילים וכל המכזבים חלקם יהיה באגם הבער באש וגפרית אשר הוא המות השני׃
Psaumes 37:35
ראיתי רשע עריץ ומתערה כאזרח רענן׃
Psaumes 37:36
ויעבר והנה איננו ואבקשהו ולא נמצא׃
Job 18:14
ינתק מאהלו מבטחו ותצעדהו למלך בלהות׃
Job 20:6
אם יעלה לשמים שיאו וראשו לעב יגיע׃
Job 20:7
כגללו לנצח יאבד ראיו יאמרו איו׃
Luc 16:27
ויאמר אם כן אבי שאל אני מאתך כי תשלח אתו אל בית אבי׃
Luc 16:28
כי יש לי חמשה אחים למען יעיד בהם פן יבאו גם הם אל מקום המעצבה הזה׃
Proverbes 2:22
ורשעים מארץ יכרתו ובוגדים יסחו ממנה׃
Psaumes 27:13
לולא האמנתי לראות בטוב יהוה בארץ חיים׃
Psaumes 116:9
אתהלך לפני יהוה בארצות החיים׃
Esaïe 38:11
אמרתי לא אראה יה יה בארץ החיים לא אביט אדם עוד עם יושבי חדל׃