Psaumes 50:19
פיך שלחת ברעה ולשונך תצמיד מרמה׃
Psaumes 64:2-6
2
תסתירני מסוד מרעים מרגשת פעלי און׃
3
אשר שננו כחרב לשונם דרכו חצם דבר מר׃
4
לירות במסתרים תם פתאם ירהו ולא ייראו׃
5
יחזקו למו דבר רע יספרו לטמון מוקשים אמרו מי יראה למו׃
6
יחפשו עולת תמנו חפש מחפש וקרב איש ולב עמק׃
Psaumes 140:2
אשר חשבו רעות בלב כל יום יגורו מלחמות׃
Psaumes 140:3
שננו לשונם כמו נחש חמת עכשוב תחת שפתימו סלה׃
Proverbes 6:16-19
16
שש הנה שנא יהוה ושבע תועבות נפשו׃
17
עינים רמות לשון שקר וידים שפכות דם נקי׃
18
לב חרש מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה׃
19
יפיח כזבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים׃
Proverbes 30:14
דור חרבות שניו ומאכלות מתלעתיו לאכל עניים מארץ ואביונים מאדם׃
Jérémie 9:3
וידרכו את לשונם קשתם שקר ולא לאמונה גברו בארץ כי מרעה אל רעה יצאו ואתי לא ידעו נאם יהוה׃
Jérémie 9:4
איש מרעהו השמרו ועל כל אח אל תבטחו כי כל אח עקוב יעקב וכל רע רכיל יהלך׃
Jérémie 18:18
ויאמרו לכו ונחשבה על ירמיהו מחשבות כי לא תאבד תורה מכהן ועצה מחכם ודבר מנביא לכו ונכהו בלשון ואל נקשיבה אל כל דבריו׃
Matthieu 26:59
והכהנים הגדולים והסופרים וכל הסנהדרין בקשו עדות שקר בישוע להמיתו ולא מצאו׃
Actes 6:11-13
11
ויסיתו בו אנשים אמרים שמענו אתו מדבר גדופים במשה ובאלהים׃
12
ויעוררו את העם ואת הזקנים והסופרים ויקומו עליו ויחטפהו ויביאהו לפני הסנהדרין׃
13
ויעמידו עדי שקר אשר אמרו האיש הזה איננו חדל מהטיח דברים נגד מקום הקדש הזה ונגד התורה׃
Actes 24:1
וירד חנניה הכהן הגדול אחרי חמשת ימים ואתו הזקנים וטרטלוס איש דברים ויודיעו את ההגמון את דבר ריבם עם פולוס׃
Actes 24:5
כי מצאנו את האיש הזה כקטב ומגרה מדינים בין כל היהודים על פני תבל והוא ראש כת הנצרים׃
Apocalypse 12:10
ואשמע קול גדול בשמים ויאמר עתה באה ישועת אלהינו ועזו ומלכותו וממשלת משיחו כי הורד שוטן אחינו העמד לשטנם לפני אלהינו יומם ולילה׃
Psaumes 57:4
נפשי בתוך לבאם אשכבה להטים בני אדם שניהם חנית וחצים ולשונם חרב חדה׃
Psaumes 59:7
הנה יביעון בפיהם חרבות בשפתותיהם כי מי שמע׃
Proverbes 12:18
יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא׃
Proverbes 18:21
מות וחיים ביד לשון ואהביה יאכל פריה׃
Psaumes 109:2
כי פי רשע ופי מרמה עלי פתחו דברו אתי לשון שקר׃
Psaumes 120:2
יהוה הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמיה׃
2 Corinthiens 4:2
כי אם מאסנו בסתרי הבשת שלא להתהלך בערמה ולא לזיף את דבר האלהים אלא בהראות האמת נזכיר אתנו לטוב נגד דעת כל בני אדם לפני האלהים׃
2 Corinthiens 11:13
כי אנשים כאלה שליחי שקר הם פעלי רמיה מתחפשים לשליחי המשיח׃