Psaumes 54:3
כי זרים קמו עלי ועריצים בקשו נפשי לא שמו אלהים לנגדם סלה׃
1 Samuel 21:7
ושם איש מעבדי שאול ביום ההוא נעצר לפני יהוה ושמו דאג האדמי אביר הרעים אשר לשאול׃
1 Samuel 22:9-19
9
ויען דאג האדמי והוא נצב על עבדי שאול ויאמר ראיתי את בן ישי בא נבה אל אחימלך בן אחטוב׃
10
וישאל לו ביהוה וצידה נתן לו ואת חרב גלית הפלשתי נתן לו׃
11
וישלח המלך לקרא את אחימלך בן אחיטוב הכהן ואת כל בית אביו הכהנים אשר בנב ויבאו כלם אל המלך׃
12
ויאמר שאול שמע נא בן אחיטוב ויאמר הנני אדני׃
13
ויאמר אלו שאול למה קשרתם עלי אתה ובן ישי בתתך לו לחם וחרב ושאול לו באלהים לקום אלי לארב כיום הזה׃
14
ויען אחימלך את המלך ויאמר ומי בכל עבדיך כדוד נאמן וחתן המלך וסר אל משמעתך ונכבד בביתך׃
15
היום החלתי לשאול לו באלהים חלילה לי אל ישם המלך בעבדו דבר בכל בית אבי כי לא ידע עבדך בכל זאת דבר קטן או גדול׃
16
ויאמר המלך מות תמות אחימלך אתה וכל בית אביך׃
17
ויאמר המלך לרצים הנצבים עליו סבו והמיתו כהני יהוה כי גם ידם עם דוד וכי ידעו כי ברח הוא ולא גלו את אזנו ולא אבו עבדי המלך לשלח את ידם לפגע בכהני יהוה׃
18
ויאמר המלך לדויג סב אתה ופגע בכהנים ויסב דויג האדמי ויפגע הוא בכהנים וימת ביום ההוא שמנים וחמשה איש נשא אפוד בד׃
19
ואת נב עיר הכהנים הכה לפי חרב מאיש ועד אשה מעולל ועד יונק ושור וחמור ושה לפי חרב׃
Psaumes 59:7
הנה יביעון בפיהם חרבות בשפתותיהם כי מי שמע׃
Jérémie 9:8
חץ שוחט לשונם מרמה דבר בפיו שלום את רעהו ידבר ובקרבו ישים ארבו׃
Exode 22:9
על כל דבר פשע על שור על חמור על שה על שלמה על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה עד האלהים יבא דבר שניהם אשר ירשיען אלהים ישלם שנים לרעהו׃
Psaumes 10:2
בגאות רשע ידלק עני יתפשו במזמות זו חשבו׃
Psaumes 10:3
כי הלל רשע על תאות נפשו ובצע ברך נאץ יהוה׃
Psaumes 94:4
יביעו ידברו עתק יתאמרו כל פעלי און׃
Romains 1:30
הלכי רכיל ומלשינים שנאי אלהים וגאים וזדים והוללים וחשבי און ואינם שמעים בקול אבותם׃
2 Timothée 3:2
כי יהיו האנשים אהבי עצמם ואהבי בצע והוללים וגאים ומגדפים וממרים באבותם וכפויי טובה ולא חסידים׃
Psaumes 7:14
הנה יחבל און והרה עמל וילד שקר׃
Psaumes 10:7
אלה פיהו מלא ומרמות ותך תחת לשונו עמל ואון׃
Psaumes 36:3-6
3
דברי פיו און ומרמה חדל להשכיל להיטיב׃
4
און יחשב על משכבו יתיצב על דרך לא טוב רע לא ימאס׃
5
יהוה בהשמים חסדך אמונתך עד שחקים׃
6
צדקתך כהררי אל משפטך תהום רבה אדם ובהמה תושיע יהוה׃
Proverbes 6:14
תהפכות בלבו חרש רע בכל עת מדנים ישלח׃
Proverbes 6:18
לב חרש מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה׃
Esaïe 59:4
אין קרא בצדק ואין נשפט באמונה בטוח על תהו ודבר שוא הרו עמל והוליד און׃
Michée 7:3
על הרע כפים להיטיב השר שאל והשפט בשלום והגדול דבר הות נפשו הוא ויעבתוה׃
Génèse 6:4
הנפלים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשר יבאו בני האלהים אל בנות האדם וילדו להם המה הגברים אשר מעולם אנשי השם׃
Génèse 6:5
וירא יהוה כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבת לבו רק רע כל היום׃
Génèse 10:8
וכוש ילד את נמרד הוא החל להיות גבר בארץ׃
Génèse 10:9
הוא היה גבר ציד לפני יהוה על כן יאמר כנמרד גבור ציד לפני יהוה׃
1 Samuel 21:7
ושם איש מעבדי שאול ביום ההוא נעצר לפני יהוה ושמו דאג האדמי אביר הרעים אשר לשאול׃
Psaumes 103:17
וחסד יהוה מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים׃
Psaumes 107:1
הדו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃
Psaumes 137:1
על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון׃
Psaumes 137:2
על ערבים בתוכה תלינו כנרותינו׃
1 Jean 4:7
אהובי נאהב נא איש את רעהו כי האהבה מאלהים היא וכל אשר יאהב נולד מאלהים וידע את האלהים׃
1 Jean 4:8
ואשר איננו אהב לא ידע את האלהים כי האלהים הוא אהבה׃