Psaumes 13:5
ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך׃
Psaumes 30:11
הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה׃
Psaumes 119:81
כלתה לתשועתך נפשי לדברך יחלתי׃
Psaumes 119:82
כלו עיני לאמרתך לאמר מתי תנחמני׃
Psaumes 126:5
הזרעים בדמעה ברנה יקצרו׃
Psaumes 126:6
הלוך ילך ובכה נשא משך הזרע בא יבוא ברנה נשא אלמתיו׃
Matthieu 5:4
אשרי האבלים כי הם ינחמו׃
Psaumes 6:2
חנני יהוה כי אמלל אני רפאני יהוה כי נבהלו עצמי׃
Psaumes 6:3
ונפשי נבהלה מאד ואת יהוה עד מתי׃
Psaumes 38:3
אין מתם בבשרי מפני זעמך אין שלום בעצמי מפני חטאתי׃
Job 5:17
הנה אשרי אנוש יוכחנו אלוה ומוסר שדי אל תמאס׃
Job 5:18
כי הוא יכאיב ויחבש ימחץ וידו תרפינה׃
Esaïe 57:15-18
15
כי כה אמר רם ונשא שכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים׃
16
כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי׃
17
בעון בצעו קצפתי ואכהו הסתר ואקצף וילך שובב בדרך לבו׃
18
דרכיו ראיתי וארפאהו ואנחהו ואשלם נחמים לו ולאבליו׃
Osée 6:1
לכו ונשובה אל יהוה כי הוא טרף וירפאנו יך ויחבשנו׃
Osée 6:2
יחינו מימים ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו׃
Luc 4:18
רוח אדני עלי יען משח אתי לבשר ענוים׃
Actes 2:37-41
37
ויהי כשמעם התעצבו אל לבם ויאמרו אל פטרוס ואל שאר השליחים אנשים אחים מה עלינו לעשות׃
38
ויאמר פטרוס אליהם שובו מדרכיכם והטבלו כל איש מכם על שם ישוע המשיח לסליחת חטאיכם וקבלתם את מתנת רוח הקדש׃
39
כי לכם ההבטחה ולבניכם ולכל הרחוקים לכל אשר קרא יהוה אלהינו׃
40
ויעד עוד בהם באמרים אחרים הרבה ויזהר אתם לאמר המלטו נא מדור תהפכות הזה׃
41
ויקבלו את דברו בשמחה ויטבלו וביום ההוא נוספו כשלשת אלפי נפש׃
Actes 16:29-34
29
וישאל נרות וידלג פנימה והוא מרעיד ויפל לרגלי פולוס וסילא׃
30
ויוציאם החוצה ויאמר אדני מה עלי לעשות למען אושע׃
31
ויאמרו האמן באדון ישוע המשיח ותושע אתה וביתך׃
32
ויגידו לו את דבר יהוה ולכל אשר בביתו׃
33
ויקחם בלילה בשעה ההיא וירחץ את חבורתיהם וימהר להטבל הוא וכל אשר לו׃
34
ויעלם אל ביתו וישם שלחן לפניהם ויגל עם כל ביתו על היותו מאמין באלהים׃