Psaumes 58:3
זרו רשעים מרחם תעו מבטן דברי כזב׃
Génèse 5:3
ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שת׃
Génèse 8:21
וירח יהוה את ריח הניחח ויאמר יהוה אל לבו לא אסף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעריו ולא אסף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי׃
Job 14:4
מי יתן טהור מטמא לא אחד׃
Job 15:14-16
14
מה אנוש כי יזכה וכי יצדק ילוד אשה׃
15
הן בקדשו לא יאמין ושמים לא זכו בעיניו׃
16
אף כי נתעב ונאלח איש שתה כמים עולה׃
Jean 3:6
הנולד מן הבשר בשר הוא והנולד מן הרוח רוח הוא׃
Romains 5:12
לכן כאשר על ידי אדם אחד בא החטא לעולם והמות בעקב החטא וכן עבר המות על כל בני אדם מפני אשר כלם חטאו׃
Ephésiens 2:3
וגם אנחנו כלנו בתוכם הלכנו לפנים בתאות הבשר לעשות חפצי בשרנו ומחשבותינו ונהי אך בני רגז בטבענו כאשר בני אדם׃