Psaumes 66:13-15
13
אבוא ביתך בעולות אשלם לך נדרי׃
14
אשר פצו שפתי ודבר פי בצר לי׃
15
עלות מחים אעלה לך עם קטרת אילים אעשה בקר עם עתודים סלה׃
Psaumes 118:27
אל יהוה ויאר לנו אסרו חג בעבתים עד קרנות המזבח׃
Ephésiens 5:2
והתהלכו באהבה כאשר גם המשיח אהב אתנו והקריב את נפשו בעדנו לקרבן וזבח לאלהים לריח ניחוח׃
Psaumes 4:5
זבחו זבחי צדק ובטחו אל יהוה׃
Malachie 3:3
וישב מצרף ומטהר כסף וטהר את בני לוי וזקק אתם כזהב וככסף והיו ליהוה מגישי מנחה בצדקה׃
Romains 12:1
ועתה הנני מזהיר אתכם אחי ברחמי אלהים אשר תשימו את גויותיכם קרבן חי וקדוש ונרצה לאלהים והיתה זאת עבודתכם השכלית׃