Psaumes 51:6
הן אמת חפצת בטחות ובסתם חכמה תודיעני׃
Exode 21:14
וכי יזד איש על רעהו להרגו בערמה מעם מזבחי תקחנו למות׃
Nombres 15:27
ואם נפש אחת תחטא בשגגה והקריבה עז בת שנתה לחטאת׃
Nombres 15:30
והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר את יהוה הוא מגדף ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמה׃
Nombres 15:31
כי דבר יהוה בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההוא עונה בה׃
Nombres 35:31
ולא תקחו כפר לנפש רצח אשר הוא רשע למות כי מות יומת׃
Deutéronome 22:22
כי ימצא איש שכב עם אשה בעלת בעל ומתו גם שניהם האיש השכב עם האשה והאשה ובערת הרע מישראל׃
Osée 6:6
כי חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלהים מעלות׃
Psaumes 40:6
זבח ומנחה לא חפצת אזנים כרית לי עולה וחטאה לא שאלת׃
Psaumes 50:8
לא על זבחיך אוכיחך ועולתיך לנגדי תמיד׃
Proverbes 15:8
זבח רשעים תועבת יהוה ותפלת ישרים רצונו׃
Proverbes 21:27
זבח רשעים תועבה אף כי בזמה יביאנו׃
Esaïe 1:11-15
11
למה לי רב זבחיכם יאמר יהוה שבעתי עלות אילים וחלב מריאים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי׃
12
כי תבאו לראות פני מי בקש זאת מידכם רמס חצרי׃
13
לא תוסיפו הביא מנחת שוא קטרת תועבה היא לי חדש ושבת קרא מקרא לא אוכל און ועצרה׃
14
חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עלי לטרח נלאיתי נשא׃
15
ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם גם כי תרבו תפלה אינני שמע ידיכם דמים מלאו׃
Jérémie 7:22
כי לא דברתי את אבותיכם ולא צויתים ביום הוציא אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח׃
Jérémie 7:23
כי אם את הדבר הזה צויתי אותם לאמר שמעו בקולי והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם והלכתם בכל הדרך אשר אצוה אתכם למען ייטב לכם׃
Jérémie 7:27
ודברת אליהם את כל הדברים האלה ולא ישמעו אליך וקראת אליהם ולא יענוכה׃
Amos 5:21-23
21
שנאתי מאסתי חגיכם ולא אריח בעצרתיכם׃
22
כי אם תעלו לי עלות ומנחתיכם לא ארצה ושלם מריאיכם לא אביט׃
23
הסר מעלי המון שריך וזמרת נבליך לא אשמע׃
Hébreux 10:5
ובעבור זאת אמר בבואו לעולם זבח ומנחה לא חפצת גוף כוננת לי׃
Hébreux 10:6
עולה וחטאה לא שאלת׃