Génèse 44:16
ויאמר יהודה מה נאמר לאדני מה נדבר ומה נצטדק האלהים מצא את עון עבדיך הננו עבדים לאדני גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו׃
1 Samuel 2:9
רגלי חסידו ישמר ורשעים בחשך ידמו כי לא בכח יגבר איש׃
Ezechiel 16:63
למען תזכרי ובשת ולא יהיה לך עוד פתחון פה מפני כלמתך בכפרי לך לכל אשר עשית נאם אדני יהוה׃
Matthieu 22:12
ויאמר אליו רעי איכה באת הנה ואין לך בגדי חתנה ויאלם׃
Romains 3:19
ואנחנו ידענו כי כל מה שאמרה התורה מדברת אל אלה אשר תחת התורה למען יסכר כל פה והיה כל העולם מחיב לפני אלהים׃
Exode 4:11
ויאמר יהוה אליו מי שם פה לאדם או מי ישום אלם או חרש או פקח או עור הלא אנכי יהוה׃
Ezechiel 3:27
ובדברי אותך אפתח את פיך ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה השמע ישמע והחדל יחדל כי בית מרי המה׃
Ezechiel 29:21
ביום ההוא אצמיח קרן לבית ישראל ולך אתן פתחון פה בתוכם וידעו כי אני יהוה׃
Marc 7:34
ויבט השמימה ויאנח ויאמר אליו אפתח ופרושו הפתח׃
Psaumes 63:3-5
3
כי טוב חסדך מחיים שפתי ישבחונך׃
4
כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי׃
5
כמו חלב ודשן תשבע נפשי ושפתי רננות יהלל פי׃
Psaumes 119:13
בשפתי ספרתי כל משפטי פיך׃
Hébreux 13:15
לכן נקריב על ידו בכל עת זבח תודה לאלהים היא פרי שפתים המודות לשמו׃