Psaumes 26:9
אל תאסף עם חטאים נפשי ועם אנשי דמים חיי׃
Psaumes 55:23
ואתה אלהים תורדם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך׃
Génèse 9:6
שפך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלהים עשה את האדם׃
Génèse 42:22
ויען ראובן אתם לאמר הלוא אמרתי אליכם לאמר אל תחטאו בילד ולא שמעתם וגם דמו הנה נדרש׃
2 Samuel 3:28
וישמע דוד מאחרי כן ויאמר נקי אנכי וממלכתי מעם יהוה עד עולם מדמי אבנר בן נר׃
2 Samuel 11:15-17
15
ויכתב בספר לאמר הבו את אוריה אל מול פני המלחמה החזקה ושבתם מאחריו ונכה ומת׃
16
ויהי בשמור יואב אל העיר ויתן את אוריה אל המקום אשר ידע כי אנשי חיל שם׃
17
ויצאו אנשי העיר וילחמו את יואב ויפל מן העם מעבדי דוד וימת גם אוריה החתי׃
2 Samuel 12:9
מדוע בזית את דבר יהוה לעשות הרע בעינו את אוריה החתי הכית בחרב ואת אשתו לקחת לך לאשה ואתו הרגת בחרב בני עמון׃
2 Samuel 21:1
ויהי רעב בימי דוד שלש שנים שנה אחרי שנה ויבקש דוד את פני יהוה ויאמר יהוה אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבענים׃
Ezechiel 33:8
באמרי לרשע רשע מות תמות ולא דברת להזהיר רשע מדרכו הוא רשע בעונו ימות ודמו מידך אבקש׃
Osée 4:2
אלה וכחש ורצח וגנב ונאף פרצו ודמים בדמים נגעו׃
Actes 18:6
ויהי כהמרותם וכגדפם וינער את בגדיו ויאמר אליהם דמכם בראשיכם ואנכי נקי מעתה אלכה לי אל הגוים׃
Actes 20:26
על כן מעיד אני בכם היום הזה כי נקי אנכי מדמי כלכם׃
Psaumes 38:22
חושה לעזרתי אדני תשועתי׃
Psaumes 68:20
האל לנו אל למושעות וליהוה אדני למות תוצאות׃
Psaumes 88:1
שיר מזמור לבני קרח למנצח על מחלת לענות משכיל להימן האזרחי יהוה אלהי ישועתי יום צעקתי בלילה נגדך׃
Esaïe 12:2
הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה יהוה ויהי לי לישועה׃
Esaïe 45:17
ישראל נושע ביהוה תשועת עולמים לא תבשו ולא תכלמו עד עולמי עד׃
Habaquq 3:18
ואני ביהוה אעלוזה אגילה באלהי ישעי׃
Psaumes 35:28
ולשוני תהגה צדקך כל היום תהלתך׃
Psaumes 71:15-24
15
פי יספר צדקתך כל היום תשועתך כי לא ידעתי ספרות׃
16
אבוא בגברות אדני יהוה אזכיר צדקתך לבדך׃
17
אלהים למדתני מנעורי ועד הנה אגיד נפלאותיך׃
18
וגם עד זקנה ושיבה אלהים אל תעזבני עד אגיד זרועך לדור לכל יבוא גבורתך׃
19
וצדקתך אלהים עד מרום אשר עשית גדלות אלהים מי כמוך׃
20
אשר הראיתנו צרות רבות ורעות תשוב תחיינו ומתהמות הארץ תשוב תעלני׃
21
תרב גדלתי ותסב תנחמני׃
22
גם אני אודך בכלי נבל אמתך אלהי אזמרה לך בכנור קדוש ישראל׃
23
תרננה שפתי כי אזמרה לך ונפשי אשר פדית׃
24
גם לשוני כל היום תהגה צדקתך כי בשו כי חפרו מבקשי רעתי׃
Psaumes 86:12
אודך אדני אלהי בכל לבבי ואכבדה שמך לעולם׃
Psaumes 86:13
כי חסדך גדול עלי והצלת נפשי משאול תחתיה׃
Esdras 9:13
ואחרי כל הבא עלינו במעשינו הרעים ובאשמתנו הגדלה כי אתה אלהינו חשכת למטה מעוננו ונתתה לנו פליטה כזאת׃
Néhémie 9:33
ואתה צדיק על כל הבא עלינו כי אמת עשית ואנחנו הרשענו׃
Daniel 9:7
לך אדני הצדקה ולנו בשת הפנים כיום הזה לאיש יהודה וליושבי ירושלם ולכל ישראל הקרבים והרחקים בכל הארצות אשר הדחתם שם במעלם אשר מעלו בך׃
Daniel 9:16
אדני ככל צדקתך ישב נא אפך וחמתך מעירך ירושלם הר קדשך כי בחטאינו ובעונות אבתינו ירושלם ועמך לחרפה לכל סביבתינו׃
Romains 10:3
כי את צדקת אלהים לא ידעו ויבקשו להקים את צדקתם ובעבור זאת לצדקת אלהים לא נכנעו׃