Psaumes 85:6-8
6
הלא אתה תשוב תחינו ועמך ישמחו בך׃
7
הראנו יהוה חסדך וישעך תתן לנו׃
8
אשמעה מה ידבר האל יהוה כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו ואל ישובו לכסלה׃
Job 29:2
מי יתנני כירחי קדם כימי אלוה ישמרני׃
Job 29:3
בהלו נרו עלי ראשי לאורו אלך חשך׃
Esaïe 57:17
בעון בצעו קצפתי ואכהו הסתר ואקצף וילך שובב בדרך לבו׃
Esaïe 57:18
דרכיו ראיתי וארפאהו ואנחהו ואשלם נחמים לו ולאבליו׃
Jérémie 31:9-14
9
בבכי יבאו ובתחנונים אובילם אוליכם אל נחלי מים בדרך ישר לא יכשלו בה כי הייתי לישראל לאב ואפרים בכרי הוא׃
10
שמעו דבר יהוה גוים והגידו באיים ממרחק ואמרו מזרה ישראל יקבצנו ושמרו כרעה עדרו׃
11
כי פדה יהוה את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו׃
12
ובאו ורננו במרום ציון ונהרו אל טוב יהוה על דגן ועל תירש ועל יצהר ועל בני צאן ובקר והיתה נפשם כגן רוה ולא יוסיפו לדאבה עוד׃
13
אז תשמח בתולה במחול ובחרים וזקנים יחדו והפכתי אבלם לששון ונחמתים ושמחתים מיגונם׃
14
ורויתי נפש הכהנים דשן ועמי את טובי ישבעו נאם יהוה׃
Psaumes 13:5
ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך׃
Psaumes 21:1
למנצח מזמור לדוד יהוה בעזך ישמח מלך ובישועתך מה יגיל מאד׃
Psaumes 35:9
ונפשי תגיל ביהוה תשיש בישועתו׃
Esaïe 49:13
רנו שמים וגילי ארץ יפצחו הרים רנה כי נחם יהוה עמו ועניו ירחם׃
Esaïe 61:10
שוש אשיש ביהוה תגל נפשי באלהי כי הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה יעטני כחתן יכהן פאר וככלה תעדה כליה׃
Luc 1:47
ותגל רוחי באלהי ישעי׃
Romains 5:2-11
2
אשר בידו מצאנו באמונה מבוא אל החסד הזה אשר אנחנו עמדים בו ונתהלל בתקות כבוד האלהים׃
3
ולא זאת בלבד כי אף נתהלל בצרות יען אשר ידענו כי הצרה מביאה לידי סבלנות׃
4
והסבלנות לידי עמידה בנסיון והעמידה בנסיון לידי תקוה׃
5
והתקוה היא לא תביש כי הוצק בלבבנו אהבת אל על ידי רוח הקדש הנתן לנו׃
6
כי המשיח בעודנו חלשים מת בעתו בעד הרעשים׃
7
הן בעד הצדיק יקשה לאיש למות אכן למות בעד הטוב אולי ישאהו לבו׃
8
אבל בזאת הודיע האלהים את אהבתו אלינו כי המשיח מת בעדנו בהיותנו עוד חטאים׃
9
ועתה אשר נצדקנו בדמו מה מאד נושע בו מן הקצף׃
10
כי אם נרצינו לאלהים במות בנו בהיותנו איבים אף כי נושע עתה בחייו אחרי אשר נרצינו׃
11
ולא זאת בלבד כי גם מתהללים אנחנו באלהים על יד אדנינו ישוע המשיח אשר בו עתה קבלנו את הרצוי׃
Psaumes 17:5
תמך אשרי במעגלותיך בל נמוטו פעמי׃
Psaumes 19:13
גם מזדים חשך עבדך אל ימשלו בי אז איתם ונקיתי מפשע רב׃
Psaumes 119:116
סמכני כאמרתך ואחיה ואל תבישני משברי׃
Psaumes 119:117
סעדני ואושעה ואשעה בחקיך תמיד׃
Psaumes 119:133
פעמי הכן באמרתך ואל תשלט בי כל און׃
Esaïe 41:10
אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלהיך אמצתיך אף עזרתיך אף תמכתיך בימין צדקי׃
Jérémie 10:23
ידעתי יהוה כי לא לאדם דרכו לא לאיש הלך והכין את צעדו׃
Romains 14:4
מי אתה כי תדין את עבד האחר הן לאדניו הוא יקום או יפל אבל יוקם כי יכל האלהים להקימו׃
1 Pierre 1:5
הנשמרים בעז אלהים על יד האמונה לתשועה העתידה להגלות בעת קץ׃
Jude 1:24
ולאשר יכול לשמרכם בבלי מכשול ולהעמיד אתכם בששון תמימים לפני כבודו׃
Romains 8:15
כי לא קבלתם רוח עבדות לשוב לירא כי אם קבלתם רוח משפט בנים אשר בו קראים אנחנו אבא אבינו׃
2 Corinthiens 3:17
והאדון הוא הרוח ובאשר רוח האדון שם החרות׃
Galates 4:6
ויען כי בנים אתם שלח האלהים בלבבכם את רוח בנו הקורא אבא אבינו׃
Galates 4:7
לכן אינך עוד עבד כי אם בן ואם בן אתה הנך גם יורש האלהים על ידי המשיח׃