Deutéronome 32:18
צור ילדך תשי ותשכח אל מחללך׃
Ecclesiaste 7:14
ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה גם את זה לעמת זה עשה האלהים על דברת שלא ימצא האדם אחריו מאומה׃
Ezechiel 18:28
ויראה וישוב מכל פשעיו אשר עשה חיו יחיה לא ימות׃
Aggée 1:5
ועתה כה אמר יהוה צבאות שימו לבבכם על דרכיכם׃
Luc 15:17
וישב אל לבו ויאמר מה רבו שכירי אבי ויש להם לחם לשבע ואני אבד ברעב׃
Psaumes 9:17
ישובו רשעים לשאולה כל גוים שכחי אלהים׃
Psaumes 10:4
רשע כגבה אפו בל ידרש אין אלהים כל מזמותיו׃
Job 8:13
כן ארחות כל שכחי אל ותקות חנף תאבד׃
Esaïe 51:13
ותשכח יהוה עשך נוטה שמים ויסד ארץ ותפחד תמיד כל היום מפני חמת המציק כאשר כונן להשחית ואיה חמת המציק׃
Jérémie 2:32
התשכח בתולה עדיה כלה קשריה ועמי שכחוני ימים אין מספר׃
Osée 4:6
נדמו עמי מבלי הדעת כי אתה הדעת מאסת ואמאסאך מכהן לי ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם אני׃
Osée 5:14
כי אנכי כשחל לאפרים וככפיר לבית יהודה אני אני אטרף ואלך אשא ואין מציל׃
Osée 13:8
אפגשם כדב שכול ואקרע סגור לבם ואכלם שם כלביא חית השדה תבקעם׃
Apocalypse 6:16
ויאמרו אל ההרים ואל הסלעים נפלו עלינו וכסונו מפני הישב על הכסא ומפני חמת השה׃
Apocalypse 6:17
כי בא יום עברתו הגדול ומי יוכל להתיצב׃
Psaumes 7:2
פן יטרף כאריה נפשי פרק ואין מציל׃
2 Samuel 22:42
ישעו ואין משיע אל יהוה ולא ענם׃
Amos 2:14
ואבד מנוס מקל וחזק לא יאמץ כחו וגבור לא ימלט נפשו׃
Michée 5:8
והיה שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער ככפיר בעדרי צאן אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל׃