Psaumes 50:3
יבא אלהינו ואל יחרש אש לפניו תאכל וסביביו נשערה מאד׃
Psaumes 109:1-3
1
למנצח לדוד מזמור אלהי תהלתי אל תחרש׃
2
כי פי רשע ופי מרמה עלי פתחו דברו אתי לשון שקר׃
3
ודברי שנאה סבבוני וילחמוני חנם׃
Ecclesiaste 8:11
אשר אין נעשה פתגם מעשה הרעה מהרה על כן מלא לב בני האדם בהם לעשות רע׃
Ecclesiaste 8:12
אשר חטא עשה רע מאת ומאריך לו כי גם יודע אני אשר יהיה טוב ליראי האלהים אשר ייראו מלפניו׃
Esaïe 26:10
יחן רשע בל למד צדק בארץ נכחות יעול ובל יראה גאות יהוה׃
Esaïe 57:11
ואת מי דאגת ותיראי כי תכזבי ואותי לא זכרת לא שמת על לבך הלא אני מחשה ומעלם ואותי לא תיראי׃
Romains 2:4
או התבוז לעתרת טובו ולחמלתו ולארך רוחו ולא תתבונן כי טובת האלהים תדריך אתך לתשובה׃
Romains 2:5
ובקשי לבבך הממאן לשוב תצבר לך עברה אל יום עברת האלהים ועת הגלות צדקת משפטו׃
2 Pierre 3:9
ולא יאחר יהוה את אשר הבטיח כאשר יש חשבים אתה לאחור כי אך האריך אפו בעבורנו ולא יחפץ באבד איש כי אם בפנות כלם לתשובה׃
Psaumes 73:11
ואמרו איכה ידע אל ויש דעה בעליון׃
Psaumes 94:7-11
7
ויאמרו לא יראה יה ולא יבין אלהי יעקב׃
8
בינו בערים בעם וכסילים מתי תשכילו׃
9
הנטע אזן הלא ישמע אם יצר עין הלא יביט׃
10
היסר גוים הלא יוכיח המלמד אדם דעת׃
11
יהוה ידע מחשבות אדם כי המה הבל׃
Nombres 23:19
לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה׃
Esaïe 40:15-18
15
הן גוים כמר מדלי וכשחק מאזנים נחשבו הן איים כדק יטול׃
16
ולבנון אין די בער וחיתו אין די עולה׃
17
כל הגוים כאין נגדו מאפס ותהו נחשבו לו׃
18
ואל מי תדמיון אל ומה דמות תערכו לו׃
Exode 3:14
ויאמר אלהים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם׃
Psaumes 50:8
לא על זבחיך אוכיחך ועולתיך לנגדי תמיד׃
Proverbes 29:1
איש תוכחות מקשה ערף פתע ישבר ואין מרפא׃
Apocalypse 3:19
]12-02[ אני את כל אשר אהב אוכיחם ואיסרם לכן תשקד ותשוב, הנני עמד לפתח ודפק והיה כי ישמע איש לקולי ופתח הפתח אבוא אליו לסעוד עמו והוא עמדי׃
Psaumes 90:8
שת עונתינו לנגדך עלמנו למאור פניך׃
Ecclesiaste 12:14
כי את כל מעשה האלהים יבא במשפט על כל נעלם אם טוב ואם רע׃
Amos 8:7
נשבע יהוה בגאון יעקב אם אשכח לנצח כל מעשיהם׃
1 Corinthiens 4:5
על כן אל תשפטו שפוט לפני העת עד כי יבוא האדון אשר גם יוציא לאור את תעלמות החשך ויגלה את עצת הלבבות ואז תהיה תהלה לכל איש מאת האלהים׃