Psaumes 52:3-4
3
אהבת רע מטוב שקר מדבר צדק סלה׃
4
אהבת כל דברי בלע לשון מרמה׃
Jérémie 9:5
ואיש ברעהו יהתלו ואמת לא ידברו למדו לשונם דבר שקר העוה נלאו׃
Psaumes 5:9
כי אין בפיהו נכונה קרבם הוות קבר פתוח גרונם לשונם יחליקון׃
Psaumes 10:7
אלה פיהו מלא ומרמות ותך תחת לשונו עמל ואון׃
Psaumes 12:2
שוא ידברו איש את רעהו שפת חלקות בלב ולב ידברו׃
Psaumes 12:3
יכרת יהוה כל שפתי חלקות לשון מדברת גדלות׃
Psaumes 36:3
דברי פיו און ומרמה חדל להשכיל להיטיב׃
Psaumes 36:4
און יחשב על משכבו יתיצב על דרך לא טוב רע לא ימאס׃
Psaumes 55:12
כי לא אויב יחרפני ואשא לא משנאי עלי הגדיל ואסתר ממנו׃
Psaumes 55:21
חלקו מחמאת פיו וקרב לבו רכו דבריו משמן והמה פתחות׃
Psaumes 64:3-5
3
אשר שננו כחרב לשונם דרכו חצם דבר מר׃
4
לירות במסתרים תם פתאם ירהו ולא ייראו׃
5
יחזקו למו דבר רע יספרו לטמון מוקשים אמרו מי יראה למו׃
Esaïe 59:3
כי כפיכם נגאלו בדם ואצבעותיכם בעון שפתותיכם דברו שקר לשונכם עולה תהגה׃
Esaïe 59:4
אין קרא בצדק ואין נשפט באמונה בטוח על תהו ודבר שוא הרו עמל והוליד און׃
Osée 4:2
אלה וכחש ורצח וגנב ונאף פרצו ודמים בדמים נגעו׃
Romains 3:13
קבר פתוח גרונם לשונם יחליקון חמת עכשוב תחת שפתימו׃
Romains 3:14
אשר אלה פיהם מלא ומררות׃
Jacques 3:5-9
5
ראה מה גדול היער ואש קטנה תבעירנו גם הלשון אש היא עולם מלא עולה׃
6
כן הלשון נצבת בין אברינו המגאלת את כל הגוף ומלהטת את גלגל הויתנו והיא להוטה באש גיהנם׃
7
כי מין כל בהמה ועוף ורמש וחיות הים יכבש ונכבשים הם על ידי מין האדם׃
8
אבל הלשון אין אדם יכל לכבשה אין מעצור לרעה הזאת וסם המות מלאה׃
9
בה נברך את האלהים אבינו ובה נקלל את האנשים העשוים בצלם אלהים׃
Apocalypse 21:8
אבל רכי הלב ואשר אינם מאמינים והמגאלים והמרצחים והזנים והמכשפים ועבדי האלילים וכל המכזבים חלקם יהיה באגם הבער באש וגפרית אשר הוא המות השני׃