Psaumes 77:2
ביום צרתי אדני דרשתי ידי לילה נגרה ולא תפוג מאנה הנחם נפשי׃
Psaumes 91:15
יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו׃
Psaumes 107:6-13
6
ויצעקו אל יהוה בצר להם ממצוקותיהם יצילם׃
7
וידריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב׃
8
יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃
9
כי השביע נפש שקקה ונפש רעבה מלא טוב׃
10
ישבי חשך וצלמות אסירי עני וברזל׃
11
כי המרו אמרי אל ועצת עליון נאצו׃
12
ויכנע בעמל לבם כשלו ואין עזר׃
13
ויזעקו אל יהוה בצר להם ממצקותיהם יושיעם׃
Psaumes 107:19-13
Psaumes 107:28-13
2 Chroniques 33:12
וכהצר לו חלה את פני יהוה אלהיו ויכנע מאד מלפני אלהי אבתיו׃
2 Chroniques 33:13
ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחנתו וישיבהו ירושלם למלכותו וידע מנשה כי יהוה הוא האלהים׃
Job 22:27
תעתיר אליו וישמעך ונדריך תשלם׃
Zacharie 13:9
והבאתי את השלשית באש וצרפתים כצרף את הכסף ובחנתים כבחן את הזהב הוא יקרא בשמי ואני אענה אתו אמרתי עמי הוא והוא יאמר יהוה אלהי׃
Luc 22:44
ויבאו עליו חבלי מות ויוסף להתפלל בחזקה ותהי זעתו כנטפי דם ירדים לארץ׃
Actes 16:25
ויהי כחצות הלילה ויתפללו פולוס וסילא ויזמרו לאלהים והאסורים מקשיבים אליהם׃
Jacques 5:13
כי יצר לאיש בכם הוא יתפלל ואשר ייטב לבו הוא יזמר׃
Psaumes 34:3
גדלו ליהוה אתי ונרוממה שמו יחדו׃
Psaumes 34:4
דרשתי את יהוה וענני ומכל מגורותי הצילני׃
Psaumes 66:13-20
13
אבוא ביתך בעולות אשלם לך נדרי׃
14
אשר פצו שפתי ודבר פי בצר לי׃
15
עלות מחים אעלה לך עם קטרת אילים אעשה בקר עם עתודים סלה׃
16
לכו שמעו ואספרה כל יראי אלהים אשר עשה לנפשי׃
17
אליו פי קראתי ורומם תחת לשוני׃
18
און אם ראיתי בלבי לא ישמע אדני׃
19
אכן שמע אלהים הקשיב בקול תפלתי׃
20
ברוך אלהים אשר לא הסיר תפלתי וחסדו מאתי׃
Luc 17:15-18
15
ואחד מהם בראתו כי נרפא וישב וישבח את האלהים בקול גדול׃
16
ויפל על פניו לרגליו ויודה לו והוא היה שמרוני׃
17
ויען ישוע ויאמר הלא העשרה טהרו והתשעה איה הם׃
18
האם לא נמצא אשר שב לתת כבוד לאלהים זולתי הנכרי הזה׃
Psaumes 50:23
זבח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלהים׃
Psaumes 22:23
יראי יהוה הללוהו כל זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו כל זרע ישראל׃
Matthieu 5:16
כן יאר אורכם לפני בני האדם למען יראו מעשיכם הטובים ושבחו את אביכים שבשמים׃
Jean 15:8
בזאת נכבד אבי בעשותכם פרי לרב והייתם לי לתלמידים׃
1 Pierre 4:11
איש כי ידבר יהי כאמרי אל ואיש כי יעזר תהי עזרתו מתוך החיל אשר חננו אלהים למען יכבד אלהים בכל על ידי ישוע המשיח אשר לו הכבוד והעז לעולמי עולמים אמן׃
1 Pierre 4:14
אם יחרפו אתכם למען שם המשיח אשריכם כי נחה עליכם רוח הכבוד רוח אלהים אצלם מנאץ הוא ואצלכם נכבד׃