Psaumes 50:23
זבח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלהים׃
Psaumes 69:30
אהללה שם אלהים בשיר ואגדלנו בתודה׃
Psaumes 69:31
ותיטב ליהוה משור פר מקרן מפריס׃
Psaumes 107:21
יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃
Psaumes 107:22
ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברנה׃
Psaumes 147:1
הללו יה כי טוב זמרה אלהינו כי נעים נאוה תהלה׃
Osée 14:2
קחו עמכם דברים ושובו אל יהוה אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו׃
1 Thessaloniciens 5:18
הודו על הכל כי זה רצון האלהים אליכם במשיח ישוע׃
Hébreux 13:15
לכן נקריב על ידו בכל עת זבח תודה לאלהים היא פרי שפתים המודות לשמו׃
1 Pierre 2:5
ונבניתם גם אתם כאבנים חיות לבית רוחני לכהנת קדש להעלות זבחי רוח לרצון לאלהים בישוע המשיח׃
1 Pierre 2:9
ואתם הנכם זרע נבחר ממלכת כהנים וגוי קדוש ועם סגלה למען תספרו תהלות הקורא אתכם מחשך אל אורו הנפלא׃
Psaumes 56:12
עלי אלהים נדריך אשלם תודת לך׃
Psaumes 76:11
נדרו ושלמו ליהוה אלהיכם כל סביביו יובילו שי למורא׃
Psaumes 116:12-14
12
מה אשיב ליהוה כל תגמולוהי עלי׃
13
כוס ישועות אשא ובשם יהוה אקרא׃
14
נדרי ליהוה אשלם נגדה נא לכל עמו׃
Psaumes 116:17-14
Psaumes 116:18-14
Lévitique 27:2-34
2
דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש כי יפלא נדר בערכך נפשת ליהוה׃
3
והיה ערכך הזכר מבן עשרים שנה ועד בן ששים שנה והיה ערכך חמשים שקל כסף בשקל הקדש׃
4
ואם נקבה הוא והיה ערכך שלשים שקל׃
5
ואם מבן חמש שנים ועד בן עשרים שנה והיה ערכך הזכר עשרים שקלים ולנקבה עשרת שקלים׃
6
ואם מבן חדש ועד בן חמש שנים והיה ערכך הזכר חמשה שקלים כסף ולנקבה ערכך שלשת שקלים כסף׃
7
ואם מבן ששים שנה ומעלה אם זכר והיה ערכך חמשה עשר שקל ולנקבה עשרה שקלים׃
8
ואם מך הוא מערכך והעמידו לפני הכהן והעריך אתו הכהן על פי אשר תשיג יד הנדר יעריכנו הכהן׃
9
ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן ליהוה כל אשר יתן ממנו ליהוה יהיה קדש׃
10
לא יחליפנו ולא ימיר אתו טוב ברע או רע בטוב ואם המר ימיר בהמה בבהמה והיה הוא ותמורתו יהיה קדש׃
11
ואם כל בהמה טמאה אשר לא יקריבו ממנה קרבן ליהוה והעמיד את הבהמה לפני הכהן׃
12
והעריך הכהן אתה בין טוב ובין רע כערכך הכהן כן יהיה׃
13
ואם גאל יגאלנה ויסף חמישתו על ערכך׃
14
ואיש כי יקדש את ביתו קדש ליהוה והעריכו הכהן בין טוב ובין רע כאשר יעריך אתו הכהן כן יקום׃
15
ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית כסף ערכך עליו והיה לו׃
16
ואם משדה אחזתו יקדיש איש ליהוה והיה ערכך לפי זרעו זרע חמר שערים בחמשים שקל כסף׃
17
אם משנת היבל יקדיש שדהו כערכך יקום׃
18
ואם אחר היבל יקדיש שדהו וחשב לו הכהן את הכסף על פי השנים הנותרת עד שנת היבל ונגרע מערכך׃
19
ואם גאל יגאל את השדה המקדיש אתו ויסף חמשית כסף ערכך עליו וקם לו׃
20
ואם לא יגאל את השדה ואם מכר את השדה לאיש אחר לא יגאל עוד׃
21
והיה השדה בצאתו ביבל קדש ליהוה כשדה החרם לכהן תהיה אחזתו׃
22
ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחזתו יקדיש ליהוה׃
23
וחשב לו הכהן את מכסת הערכך עד שנת היבל ונתן את הערכך ביום ההוא קדש ליהוה׃
24
בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנהו מאתו לאשר לו אחזת הארץ׃
25
וכל ערכך יהיה בשקל הקדש עשרים גרה יהיה השקל׃
26
אך בכור אשר יבכר ליהוה בבהמה לא יקדיש איש אתו אם שור אם שה ליהוה הוא׃
27
ואם בבהמה הטמאה ופדה בערכך ויסף חמשתו עליו ואם לא יגאל ונמכר בערכך׃
28
אך כל חרם אשר יחרם איש ליהוה מכל אשר לו מאדם ובהמה ומשדה אחזתו לא ימכר ולא יגאל כל חרם קדש קדשים הוא ליהוה׃
29
כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה מות יומת׃
30
וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ ליהוה הוא קדש ליהוה׃
31
ואם גאל יגאל איש ממעשרו חמשיתו יסף עליו׃
32
וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבר תחת השבט העשירי יהיה קדש ליהוה׃
33
לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו ואם המר ימירנו והיה הוא ותמורתו יהיה קדש לא יגאל׃
34
אלה המצות אשר צוה יהוה את משה אל בני ישראל בהר סיני׃
Nombres 30:2-16
2
איש כי ידר נדר ליהוה או השבע שבעה לאסר אסר על נפשו לא יחל דברו ככל היצא מפיו יעשה׃
3
ואשה כי תדר נדר ליהוה ואסרה אסר בבית אביה בנעריה׃
4
ושמע אביה את נדרה ואסרה אשר אסרה על נפשה והחריש לה אביה וקמו כל נדריה וכל אסר אשר אסרה על נפשה יקום׃
5
ואם הניא אביה אתה ביום שמעו כל נדריה ואסריה אשר אסרה על נפשה לא יקום ויהוה יסלח לה כי הניא אביה אתה׃
6
ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה או מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה׃
7
ושמע אישה ביום שמעו והחריש לה וקמו נדריה ואסרה אשר אסרה על נפשה יקמו׃
8
ואם ביום שמע אישה יניא אותה והפר את נדרה אשר עליה ואת מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה ויהוה יסלח לה׃
9
ונדר אלמנה וגרושה כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה׃
10
ואם בית אישה נדרה או אסרה אסר על נפשה בשבעה׃
11
ושמע אישה והחרש לה לא הניא אתה וקמו כל נדריה וכל אסר אשר אסרה על נפשה יקום׃
12
ואם הפר יפר אתם אישה ביום שמעו כל מוצא שפתיה לנדריה ולאסר נפשה לא יקום אישה הפרם ויהוה יסלח לה׃
13
כל נדר וכל שבעת אסר לענת נפש אישה יקימנו ואישה יפרנו׃
14
ואם החרש יחריש לה אישה מיום אל יום והקים את כל נדריה או את כל אסריה אשר עליה הקים אתם כי החרש לה ביום שמעו׃
15
ואם הפר יפר אתם אחרי שמעו ונשא את עונה׃
16
אלה החקים אשר צוה יהוה את משה בין איש לאשתו בין אב לבתו בנעריה בית אביה׃
Deutéronome 23:21
כי תדר נדר ליהוה אלהיך לא תאחר לשלמו כי דרש ידרשנו יהוה אלהיך מעמך והיה בך חטא׃
Ecclesiaste 5:4
כאשר תדר נדר לאלהים אל תאחר לשלמו כי אין חפץ בכסילים את אשר תדר שלם׃
Ecclesiaste 5:5
טוב אשר לא תדר משתדור ולא תשלם׃
Nahoum 1:15
הנה על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום חגי יהודה חגיך שלמי נדריך כי לא יוסיף עוד לעבור בך בליעל כלה נכרת׃