Psaumes 104:12
עליהם עוף השמים ישכון מבין עפאים יתנו קול׃
Psaumes 147:9
נותן לבהמה לחמה לבני ערב אשר יקראו׃
Génèse 1:20-22
20
ויאמר אלהים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמים׃
21
ויברא אלהים את התנינם הגדלים ואת כל נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלהים כי טוב׃
22
ויברך אתם אלהים לאמר פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב בארץ׃
Job 38:41
מי יכין לערב צידו כי ילדו אל אל ישועו יתעו לבלי אכל׃
Job 39:13-18
13
כנף רננים נעלסה אם אברה חסידה ונצה׃
14
כי תעזב לארץ בציה ועל עפר תחמם׃
15
ותשכח כי רגל תזורה וחית השדה תדושה׃
16
הקשיח בניה ללא לה לריק יגיעה בלי פחד׃
17
כי השה אלוה חכמה ולא חלק לה בבינה׃
18
כעת במרום תמריא תשחק לסוס ולרכבו׃
Job 39:26-30
26
המבינתך יאבר נץ יפרש כנפו לתימן׃
27
אם על פיך יגביה נשר וכי ירים קנו׃
28
סלע ישכן ויתלנן על שן סלע ומצודה׃
29
משם חפר אכל למרחוק עיניו יביטו׃
30
ואפרחו יעלעו דם ובאשר חללים שם הוא׃
Matthieu 6:26
הביטו וראו את עוף השמים אשר אינם זרעים ואינם קצרים ואינם אספים לאסמים ואביכם שבשמים מכלכל אתם הלא אתם נעליתם עליהם מאד׃
Matthieu 10:29-31
29
הלא תמכרנה שתי צפרים באסר ואחת מהנה לא תפול ארצה מבלעדי אביכם׃
30
ואתם גם שערות ראשכם נמנות כלן׃
31
לכן אל תיראו הנכם יקרים מצפרים רבות׃
Luc 12:24
התבוננו אל הערבים אשר אינם זרעים ואינם קצרים וגם אין להם מגורה ואוצר והאלהים מכלכל אותם ומה מעלים אתם מן העוף׃
Esaïe 56:9
כל חיתו שדי אתיו לאכל כל חיתו ביער׃
Ezechiel 14:15
לו חיה רעה אעביר בארץ ושכלתה והיתה שממה מבלי עובר מפני החיה׃
Ezechiel 14:16
שלשת האנשים האלה בתוכה חי אני נאם אדני יהוה אם בנים ואם בנות יצילו המה לבדם ינצלו והארץ תהיה שממה׃