Psaumes 89:48
מי גבר יחיה ולא יראה מות ימלט נפשו מיד שאול סלה׃
Proverbes 10:2
לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות׃
Proverbes 11:4
לא יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות׃
Ecclesiaste 8:8
אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח ואין שלטון ביום המות ואין משלחת במלחמה ולא ימלט רשע את בעליו׃
Zacharie 1:5
אבותיכם איה הם והנבאים הלעולם יחיו׃
Luc 16:22
ויהי כאשר מת האביון ויובל על ידי המלאכים אל חיק אברהם וימת גם העשיר ויקבר׃
Luc 16:23
ובהיותו במכאבות בשאול וישא את עיניו וירא את אברהם מרחוק ואת לעזר בחיקו׃
Psaumes 16:10
כי לא תעזב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת׃
Jean 8:51
אמן אמן אני אמר לכם אם ישמר איש את דברי לא יראה מות לנצח׃
Jean 8:52
ויאמרו אליו היהודים עתה ידענו כי שד בך הן אברהם והנביאים מתו ואתה אמרת אם ישמר איש את דברי לא יטעם מות לנצח׃
Actes 2:27
כי לא תעזב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת׃
Actes 2:31
לכן בחזותו מראש דבר על תקומת המשיח כי לא נעזבה נפשו לשאול וגם בשרו לא ראה שחת׃
Actes 13:33
ככתוב במזמור השני בני אתה היום ילדתיך׃
Actes 13:35-37
35
על כן הוא אמר גם במקום אחר לא תתן חסידך לראות שחת׃
36
כי דוד גוע אחרי שרתו בדורו לעצת האלהים ויאסף אל אבותיו וירא את השחת׃
37
ואשר האלהים הקים אותו הוא לא ראה השחת׃