Psaumes 78:2
אפתחה במשל פי אביעה חידות מני קדם׃
Matthieu 13:35
למלאת את אשר דבר הנביא לאמר אפתחה במשל פי אביעה חידות מני קדם׃
Nombres 23:7
וישא משלו ויאמר מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם לכה ארה לי יעקב ולכה זעמה ישראל׃
Ezechiel 20:49
ואמר אהה אדני יהוה המה אמרים לי הלא ממשל משלים הוא׃
Matthieu 13:11-15
11
ויען ויאמר כי לכם נתן לדעת את סודות מלכות השמים ולהם לא נתן׃
12
כי מי שיש לו נתן ינתן לו ויעדיף ומי שאין לו גם את אשר יש לו יקח ממנו׃
13
על כן במשלים אדבר אליהם כי בראתם לא יראו ובשמעם לא ישמעו אף לא יבינו׃
14
ותקים בהם נבואת ישעיהו האמרת שמעו שמוע ואל תבינו וראו ראו ואל תדעו׃
15
כי השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו׃
Proverbes 1:6
להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם׃
Daniel 8:23
ובאחרית מלכותם כהתם הפשעים יעמד מלך עז פנים ומבין חידות׃
Luc 12:3
לכן כל אשר דברתם בחשך באור ישמע ואת אשר לחשתם לאזן בחדרים קרא יקרא על הגגות׃
2 Corinthiens 3:12
על כן בהיות לנו תקוה כזאת פתחון פינו רב הוא׃