Ecclesiaste 3:21
מי יודע רוח בני האדם העלה היא למעלה ורוח הבהמה הירדת היא למטה לארץ׃
Ecclesiaste 12:7
וישב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה׃
Luc 12:20
והאלהים אמר לו אתה הכסיל בעצם הלילה הזה ידרשו ממך את נפשך ואשר הכינות לך למי יהיה׃
Luc 16:22
ויהי כאשר מת האביון ויובל על ידי המלאכים אל חיק אברהם וימת גם העשיר ויקבר׃
Luc 16:23
ובהיותו במכאבות בשאול וישא את עיניו וירא את אברהם מרחוק ואת לעזר בחיקו׃
Génèse 15:15
ואתה תבוא אל אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה׃
1 Rois 16:6
וישכב בעשא עם אבתיו ויקבר בתרצה וימלך אלה בנו תחתיו׃
Psaumes 56:13
כי הצלת נפשי ממות הלא רגלי מדחי להתהלך לפני אלהים באור החיים׃
Job 33:30
להשיב נפשו מני שחת לאור באור החיים׃
Matthieu 8:12
אבל בני המלכות המה יגרשו אל החשך החיצון שם תהיה היללה וחרוק השנים׃
Matthieu 22:13
ויאמר המלך למשרתים אסרו ידיו ורגליו ונשאתם והשלכתם אותו אל החשך החיצון שם תהיה היללה וחרק השנים׃
Jude 1:13
משברי ים עזים אשר יגרשו בשתם ככבים תעים אשר חשך אפלה צפון להם עדי עד׃