Psaumes 49:5
למה אירא בימי רע עון עקבי יסובני׃
Psaumes 37:1
לדוד אל תתחר במרעים אל תקנא בעשי עולה׃
Psaumes 37:7
דום ליהוה והתחולל לו אל תתחר במצליח דרכו באיש עשה מזמות׃
Ester 3:1-6
1
אחר הדברים האלה גדל המלך אחשורוש את המן בן המדתא האגגי וינשאהו וישם את כסאו מעל כל השרים אשר אתו׃
2
וכל עבדי המלך אשר בשער המלך כרעים ומשתחוים להמן כי כן צוה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה׃
3
ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה עובר את מצות המלך׃
4
ויהי באמרם אליו יום ויום ולא שמע אליהם ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי כי הגיד להם אשר הוא יהודי׃
5
וירא המן כי אין מרדכי כרע ומשתחוה לו וימלא המן חמה׃
6
ויבז בעיניו לשלח יד במרדכי לבדו כי הגידו לו את עם מרדכי ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשורוש עם מרדכי׃
Proverbes 28:12
בעלץ צדיקים רבה תפארת ובקום רשעים יחפש אדם׃
Génèse 31:1
וישמע את דברי בני לבן לאמר לקח יעקב את כל אשר לאבינו ומאשר לאבינו עשה את כל הכבד הזה׃
Ester 5:11
ויספר להם המן את כבוד עשרו ורב בניו ואת כל אשר גדלו המלך ואת אשר נשאו על השרים ועבדי המלך׃
Apocalypse 21:24
והגוים ילכו לאורה ומלכי ארץ מביאים כבודם ותפארתם אליה׃
Apocalypse 21:26
והביאו בה כבוד הגוים ותפארתם׃