Psaumes 44:11
תתננו כצאן מאכל ובגוים זריתנו׃
Jérémie 12:3
ואתה יהוה ידעתני תראני ובחנת לבי אתך התקם כצאן לטבחה והקדשם ליום הרגה׃
Romains 8:36
ככתוב כי עליך הרגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה׃
Job 17:13
אם אקוה שאול ביתי בחשך רפדתי יצועי׃
Job 17:14
לשחת קראתי אבי אתה אמי ואחתי לרמה׃
Job 21:13
יבלו בטוב ימיהם וברגע שאול יחתו׃
Job 21:26
יחד על עפר ישכבו ורמה תכסה עליהם׃
Job 30:23
כי ידעתי מות תשיבני ובית מועד לכל חי׃
Ecclesiaste 12:7
וישב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה׃
Esaïe 38:10
אני אמרתי בדמי ימי אלכה בשערי שאול פקדתי יתר שנותי׃
Esaïe 38:11
אמרתי לא אראה יה יה בארץ החיים לא אביט אדם עוד עם יושבי חדל׃
Job 24:19
ציה גם חם יגזלו מימי שלג שאול חטאו׃
Job 24:20
ישכחהו רחם מתקו רמה עוד לא יזכר ותשבר כעץ עולה׃
Psaumes 47:3
ידבר עמים תחתינו ולאמים תחת רגלינו׃
Daniel 7:22
עד די אתה עתיק יומיא ודינא יהב לקדישי עליונין וזמנא מטה ומלכותא החסנו קדישין׃
Malachie 4:3
ועסותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם ביום אשר אני עשה אמר יהוה צבאות׃
Luc 22:30
למען תאכלו ותשתו על שלחני במלכותי וישבתם על כסאות לשפט את שנים עשר שבטי ישראל׃
1 Corinthiens 6:2
הלא ידעתם כי הקדשים ידינו את העולם ואם העולם ידון על ידכם האינכם ראוים לדין דינים קטנים׃
Apocalypse 2:26
והמנצח ושמר את מעשי עד עת קץ אתן לו שלטן על הגוים׃
Apocalypse 2:27
ורעם בשבט ברזל ככלי יוצר ינפצו כאשר קבלתי גם אנכי מאת אבי׃
Apocalypse 20:4
וארא כסאות וישבו עליהם והמשפט נתן בידם ונפשות ההרוגים על עדות ישוע ועל דבר האלהים ואשר לא השתחוו לחיה ולצלמה ולא קבלו את תוה על מצחותם ועל ידם ויקומו ויחיו וימלכו עם המשיח אלף שנים׃
Apocalypse 20:5
ושאר המתים לא קמו לחיים עד כלות אלף השנים זאת היא התחיה הראשונה׃
Psaumes 30:5
כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ילין בכי ולבקר רנה׃
Osée 6:3
ונדעה נרדפה לדעת את יהוה כשחר נכון מצאו ויבוא כגשם לנו כמלקוש יורה ארץ׃
Psaumes 39:11
בתוכחות על עון יסרת איש ותמס כעש חמודו אך הבל כל אדם סלה׃
Job 4:21
הלא נסע יתרם בם ימותו ולא בחכמה׃
Job 30:23
כי ידעתי מות תשיבני ובית מועד לכל חי׃